Taushetserklæring - informasjonssikkerhet

Erklæringen skrives ut og undertegnes, og dokumentet skal ligge i den ansattes personalmappe

Jeg bekrefter

Jeg forstår

 • at jeg i forbindelse med mitt arbeidsforhold i Gran kommune kan få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
 • at taushetsplikten innebærer at informasjonen ikke kan gjøres kjent for andre enn de som trenger den for å utføre sitt arbeide for kommunen.
 • at dokumenter og filer m.m. som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på en betryggende måte. Jf. forvaltningsloven § 13.

Jeg forplikter meg til
å overholde taushetsplikten vedrørende taushetsbelagt informasjon og forhold jeg får kjennskap til i mitt arbeid i Gran kommune.

Jeg er klar over

 • at brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffelovens § 121, som lyder: "Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes." 
 • at forsettlig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar
 • at brudd på taushetsplikten vil kunne få konsekvenser for mitt arbeidsforhold i Gran kommune.  Jf. Arbeidsreglement for Gran kommune
 • at alle som utfører arbeidsoppgaver som reguleres av Lov om helsepersonell, i tillegg har en særskilt taushetsplikt. Jf. Lov om helsepersonell §§ 3 og 21.
 • at taushetsplikten gjelder også etter at mitt arbeidsforhold i Gran kommune er avsluttet 

Jeg er blitt gjort kjent med personopplysningslovens §§ 8, 9 og 11 om behandling av personopplysninger.  

Jeg har fått nødvendig informasjon for å kunne oppfylle avtalen om taushetsplikt. Dersom jeg er i tvil kan jeg kontakte nærmeste leder eller virksomhetssjefen.

Dato ............. Arbeidstaker sign........................................................................................

Denne taushetserklæringen er underskrevet i mitt påsyn. Arbeidstakeren har fått nødvendig opplæring/informasjon for å kunne oppfylle avtalen om taushetsplikt.

Dato.............. Leder sign.........................................................................................................

Vedlegg: Personopplysningslovens kap. II, §§ 8, 9 og 11

Kopi: Arbeidstaker

 

Vedlegg: Om personopplysningsloven

Personopplysningslovens kap. II omhandler regler for behandling av personopplysninger

 De viktigste bestemmelsene er omtalt i:

 • § 8 Vilkår for å behandle personopplysninger
 • § 9 Behandling av sensitive personopplysninger
 • § 11 Grunnkrav til behandling

Lovens utgangspunkt er at alle mennesker eier informasjonen om seg selv. Når ansatte i Gran kommune behandler informasjon om innbyggere, brukere av tjenester og ansatte, krever loven at vi har en hjemmel for behandlingen.

Personopplysninger kan bare behandles dersom:

det er gitt samtykke, eller behandling har hjemmel i lov, eller behandlingen fremstår som nødvendig (iht. vilkår beskrevet i loven). Det er tilstrekkelig at et av disse vilkårene er oppfylt.

Ved samtykke må informasjonen være så utfyllende at den registrerte vet hva han eller hun samtykker til. For å definere en behandling og bestemme hjemmel for behandlingen, må Rådmannen beskrive hva personopplysningene brukes til.

Det er ulovlig å bruke personopplysningene til annet enn det som formålet tilsier. Behandling av personopplysninger skal meldes til Datatilsynet minimum 1 måned før behandlingen starter.

Hvis en ansatt er usikker på om behandlingen av personopplysninger er lovlig, så har han/hun plikt til å undersøke dette via sin leder.

Publisert
22.03.2016
Sist endret
09.05.2016
Publisert av
Gran kommune