Interkommunalt innkjøpssamarbeid

Interkommunalt innkjøpssamarbeidInnkjøpssamarbeidet for Hadeland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Innkjøpssamarbeidet har som formål å koordinere og ivareta følgende oppgaver:

Etablering og vedlikehold av felles innkjøpsstrategi for kommunene, herunder: 

  • harmonisere rutiner og regler for å etablere felles anskaffelsesreglement og retningslinjer, felles informasjon
  •  vurdere e-handelsløsninger og organisering av dette

Inngå og administrere felles rammeavtaler på vegne av deltagerkommunene

  • Være kommunenes kontaktpunkt overfor andre innkjøpsordninger

Bidra til å sikre at anskaffelser skjer innenfor gjeldende lover (Lov om offentlige anskaffelser m.fl.), forskrifter og regelverk, ved å

  • Bygge innkjøpskompetanse i kommunene
  • Råd og veiledning til kommunene
  • Oppnå økonomiske innsparinger ved mer effektive innkjøp

Oppgaver og myndighet som overføres til vertskommunen
Vertskommunen gis myndighet til å gjennomføre anskaffelsesprosedyrer på vegne av deltagerkommunene iht. felles innkjøpsstrategi. Det innhentes fullmakt til å signere på vegne av deltagerkommunene for den enkelte avtale.

De tre kommunene er separate juridiske enheter, og de kan i det enkelte tilfelle velge å reservere seg fra å inngå i felles anskaffelsesprosesser.

De respektive kommuner beholder sitt ansvar for sin egen innkjøpsfunksjon, herunder at de innkjøp som skjer lokalt er innenfor regleverket om offentlige anskaffelser.

Partenes forpliktelser   
Kommunene er enige om at deltakerkommunene forplikter seg til å: 

  • Stille representant i felles innkjøpsråd (representant for rådmannen)
  • Stille representant(er) til brukerkomiteer (brukergruppe per avtale)
  • Ha en innkjøpskontakt

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for gjennomføringen av den delen av felles innkjøpsavtaler som angår vedkommende kommune. Dette omfatter ansvar for avrop, og de forpliktelser som følger derav, eksempelvis bestilling, mottak, rettidig oppgjør og rettidig reklamasjoner.

En kommune kan ikke gå ut av en innkjøpsavtale felles med andre kommuner i avtaleperioden.

Betingelser og vilkår mv i de avtaler som inngås i innkjøpssamarbeidet er konfidensielle og skal ikke meddeles til andre leverandører eller på annen måte gjøres kjent.

Felles inngåtte rammeavtaler er juridisk forpliktende og skal benyttes. Den enkelte deltagerkommune har ansvaret for implementering i egen organisasjon.

Det skal vektlegges god og hensiktsmessig informasjonsutveksling mellom alle involverte i innkjøpsordningen. 

Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28b.

Publisert
25.11.2013
Sist endret
25.11.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Mer informasjon