Plandokumenter
Plandokumenter

Planer/kunngjøringer

Her finner du en oversikt over kommunens ulike planer. De forteller blant annet hvordan kommunen skal styres og utvikles innenfor ulike områder i årene framover. Planene behandles politisk og vedtas av kommunestyret.

Planer
Listen er ikke uttømmende, og flere planer vil bli lagt opp fortløpende. Under menypunktet til venstre finner du de ulike overordnede planene som gjelder i dag.

Ta kontakt med kommunetorget på e-post dersom du savner noen, eller på telefon 61 33 84 00.

Høringer og offentlig ettersyn
Under menypunktet "Høringer"  til venstre finner du planer som for tiden er på høring eller offentlig ettersyn.

Plantyper - menypunkt Eksempler på dokumenter du
finner under dette menypunktet
Kommuneplan
 •  Samfunnsdel
 •  Arealdel 
Kommunedelplaner
 • Hovedplan for vannforsyning og avløp
 • Hovedplan for kommunale veier
 • Klima- og energiplan 
 • Plan for idrett og fysisk aktivitet
 • Plan for kultur
 • Plan for Gran sentrum 
 • Plan for geodata
Temaplaner/andre planer
 • Boligsosial handlingsplan
 • Trafikksikkerhetsplan
 • Næringsplan
 • Rus- og kriminalitetsforebyggende plan 
 • Likestillingsplan for Gran kommune
 • Kommunal planstrategi
Reguleringsplaner
 • Vedtatte reguleringsplaner tilbake til 2007
 • Alternativt: søk i webkart i den elektroniske kartportalen Plandialog
Budsjett og økonomiplan
 •  Årsbudsjett og økonomiplan
Årsmelding og årsregnskap
 • Årsmelding
 • Årsregnskap
Publisert
21.06.2012
Sist endret
29.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00