Skjema og søknader

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Ansvarsrett - søknad om (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Arbeidstilsynets samtykke - søknadsskjema
Arrangement - melding om midlertidig bruksendring
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti
Avkjørsel - avkjørseltillatelse til kommunal veg - søknad
Avløsertilskudd ved sykdom - landbruk

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling
Barnehageplass - søknad for barnehageåret 2017/2018
Barnehageplass - søknad for barnehageåret 2018/2019
Bekymringsmelding til barnevernstjenesten
Bolig kommunal, søknad om utleie, tilrettelagt eller omsorg
Boligspesifikasjon
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtilskudd - søknad
Byggesak - samleside for søknadsskjemaer på papir (i pdf)
Bygging av landbruksveg - søknad
Bytte skole - søknad om
Bålbrenning

D
Datatekniske hjelpemidler - søknadsskjema
Deling av grunneiendom - søknad (pdf-format)
Deling av grunneiendom -søknad om (wordformat)
Dispensasjon fra byggegrense, Statens vegvesen
Dispensasjon jf. Jernbaneloven - Søknad
Dispensasjon jf. PBL - Søknad
Drenering/grøfting - søknad om tilskudd

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenkontroll for istandsetting etter graving i offentlig vei
Endring av gitt tillatelse eller godkjenning - søknad om (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Erklæring om arealoverføring
Erklæring vedrørende redusert avstand til nabogrense
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt
Erstatning ved avlingssvikt - landbruk

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Ferdigattest - søknad om (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Filmframvisning - søknad om konsesjon for videoforhandler/kino
Foreldreveiledning
Fradeling og oppmåling (rev2013) - søknad om
Fritidskontakt - søknad om
Fyrverkeri-søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Gjødselvareforskriften - søknad om godkjenning
Gravetillatelse - søknad
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Handel med pyroteknisk vare - søknad
Helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenester pdf
Henvisningsskjema til PPT
Hjelpeverge - søknad
Hjelpevergeregnskap - skjema
Honningproduksjon - søknad om erstatning for svikt i produksjon
Høringssvar ved offentlig høring

I
Igangsettingstillatelse (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Ildsted - sjekkliste og kontrollerklæring ved installasjon
Informasjon om elevfravær - skjema for søknad om permisjon
Informasjon om tilpasset opplæring
Innsyn i historisk arkivmateriell - søknad
Inntaksteamet - søknad til tverrfaglig team for barn og unge

K
Karakter - klage på
Kommunal bolig - søknad om leie av
Kommunalt driftstilskudd idrettslag og foreninger
Kommunalt driftstilskudd kultur og fritidsarbeid
Kommunalt driftstilskudd musikkorps,kor,danseringer mm
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Kontrollplan for viktige og kritiske områder
Krav om sammenføying av eiendommer
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Kulturskolen - søknad om elevplass
Kunnskapsprøven / etablererprøven - oppmelding

L
Ledsagerbevis
Legemidler - Avviksskjema - Medikamenthåndtering i barnehage, skole og SFO
Legemidler - Instruks for akuttmedisinering
Legemidler - Registrering for utlevering av akuttmedisin i barnehage og skole
Legemidler - Utlevering av legemidler i barnehage, skole og SFO
Leie av svømmehall
Lokaler og anlegg - sesongleie
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Melding om behov for ressurser til spes.ped. tiltak - elev folkereg. i annen kommune
Melding om behov for spes.ped ressuser ved skolene
Melding om hogst i Marka
Melding om overnatting
Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen
Midlertidig brukstillatelse (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Motorferdsel i utmark
MRSA og tuberkulose - forhåndsundersøkelse for ansatte i helse og omsorg
Møtegodtgjøring for kommunale tillitsverv

N
Nabovarsel - gjenpart (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Nabovarsel (lenke til samleside for byggesaksskjmaer, DiBK)
Ny eller endret avkjørsel til riks- og fylkesveger, Statens vegvesen
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan

O
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Oppsigelse av plass i SFO
Overnatting - melding om

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pedagogisk rapport - vedlegg til henvisningsskjema
Permisjon - søknad om elevpermisjon
Praktikantordningen i landbruket
Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning - landbruk
Psykologveiledning
Psykologveiledning - søknad om

R
Rapportskjema foreningsregister
Regionalt miljøtilskudd i landbruket
Registrering av ny låner ved biblioteket
Registrering av vannmåler
Registreringsskjema for matrikkelinfo
Rekvisisjon oppmåling
Reseksjonering - skjema etter ny lov

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Samsvarserklæring (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Sanitærabonnement - søknad
Sau på beite - søknad om tap
Seksjonering - skjema etter ny lov
Serveringsbevilling
SFO - oppsigelse av plass
SFO - søknad om sommerferie-SFO 2018
Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skogfond - registreringsskjema for tiltak
Skogfond og måleopplysninger - rapportering
Skogsdrift med taubane, hest og annet - søknad om tilskudd
Skogsflis - søknad om tilskudd til produksjon
Skogsveianlegg - regnskapssammendrag
Skogsveibygging - søknad om tilskudd
Skoleskyss ved delt omsorg - søknad om
Skoleskyss ved spesielle behov - samleside ulike søknadsskjemaer
Sosialhjelp - søknad om - forenklet skjema
Sosialhjelp - søknad om - første gangs henvendelse
Spes.ped - melding om behov for elev bosatt i annen kommune
Spes.ped - melding om behov ved skolene i Gran kommune
Spesialundervisning - halvårsrapport
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknad om tilskudd
Svømmehall - søknad om leie av
Søknadsskjema grunnskoleopplæring for voksne 2018-2019

T
Tidligpensjon til jordbrukere
Tilkobling vann og kloakk
Tillatelse til tiltak - søknad om (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Tilpasset opplæring i ungdomsskolen
Tiltak uten ansvarsrett - søknad (lenke til samleside for byggesaksskjemaer, DiBK)
Timelister fritidskontakter pdf
Transporttjenester for forflytningshemmede (TT-kort)
Tuberkuloseskjema for ansatte i skole og barnehage

U
Utslippstillatelse (pdf)

V
Vann og kloakk - tilkobling
Vannmåler - registrering
Vinterskade på eng - søknad om tilskudd
Virksomhetsoverdragelse (landbruk) - melding om

Ø
Økonomisk støtte til integreringstiltak og prosjekter for funksjonshemmede

Å
Årsrapport barnehage

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00