Barnehageopptak til private og kommunale barnehager 2017/2018

Opptaket gjelder ledige plasser fra august 2017. Søknadsfristen er 1. mars.

Private og kommunale barnehager har felles søknadsskjema og opptak.

Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på Gran kommunes hjemmeside.

Her ligger også annen nyttig informasjon om barnehagene. Søknadsskjema på papir er tilgjengelig på kommunetorget, men det oppfordres til å søke elektronisk

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud. Alle som har søkt barnehageplass tidligere, men ikke fått plass, må søke på nytt.

Dersom det søkes om endring av barnehagetilbudet og endringen innfris, medfører dette automatisk tap av eksisterende tilbud.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp i forbindelse med søknaden, ta kontakt med kommunetorget på tlf. 61 33 84 00 eller på e-post til kommunetorget@gran.kommune.no

Barn født i november får rett på barnehageplass fra 2017
I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Alle foreldre som har barn født i november i 2016 og som ønsker barnhageplass (senest fra november 2017) anbefales å søke om plass innen fristen 1. mars 2017. 

Kom på besøk i barnehagene!
Barnehagene ønsker nye søkere velkommen for å se barnehagen, komme med spørsmål og snakke med personalet. 

Ønsker du å komme på besøk, anbefales det å gjøre avtale med barnehagen på forhånd. Da kan de være forberedt, har tid til å svare på dine spørsmål og vise deg barnehagen når du kommer.

Oversikt over kommunale og private barnehager i Gran.

Informasjon om lovfestet rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år innen utgangen av oktober 2016, har i følge barnehagelovens § 12a rett på barnehageplass.

 For å oppfylle retten gjelder følgende:

  • Søknad om barnehageplass må være sendt innen fristen 1. mars 2017.
  • Søker du plass i hovedopptaket må ønsket oppstartsdato være senest
    31. august dersom barnet fyller ett år senest i løpet av august
    30. september dersom barnet fyller ett år i september
    31. oktober dersom barnet fyller ett år i oktober
  • Barnet må ha bostedsadresse i Gran kommune ved oppstartsdato.
  • Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen.

Tilbud om plass for barnehageåret 2017/2018 sendes ut i uke 13.

Klagemulighet
Du har rett til å klage dersom du mener det har foregått saksbehandlingsfeil. Vedtaket kan påklages skriftlig innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Når hovedopptaket er ferdig skal alle med lovfestet rett ha fått tildelt barnehageplass. Dersom du verken har fått ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du be om en skriftlig begrunnelse.

Velkommen som søker!

Publisert
25.01.2017
Sist endret
14.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00