Helse og omsorg

Ansatte i helse og omsorg

Overordnet serviceerklæring

Kontaktinformasjon til de ulike tjenestene

Helse og omsorg er delt inn i fem seksjoner:

  • Seksjon for institusjonstjenester, består av seks sykehjemsavdelinger og de ulike tjenester knyttet til disse. Det ytes varierte tjenester i institusjon, og det tilbys plasser for ulike typer opphold etter behov. 

  • Seksjon for hjemmetjenester, er inndelt i to distrikt: Bjoneroa og Gran. Dagsenter for eldre er  underlagt seksjon for hjemmetjenester, og har lokaler på Skjervum helse- og omsorgssenter og Marka helse- og omsorgssenter.  Hjemmetjenesten yter tjenester i vidt omfang i ulike livsfaser fra hjemmetrening, trygghetsalarm og praktisk bistand til omfattende pleie- og omsorgstjenester
  • Seksjon for tilrettelagte tjenester, yter dagtilbud og hjemmetjenester til brukere med psykisk utviklingshemning og ervervede skader både i og utenfor bemannede omsorgsboliger. 

  • Seksjon for ergoterapi, fysioterapi og legetjenester, består av ergo- og fysioterapiavdeling, kommunale legetjenester, interkommunal legevakt, og vaktmestertjeneste tekniske hjelpemidler.

  • Seksjon for fellestjenester er en seksjon i helse og omsorg som består av merkantile tjenester, kjøkken og husøkonomavdeling med barrierevaskeri og innkjøp. Seksjonen yter ulike servicefunksjoner overfor hele virksomheten.

 

Tildelingenheten er direkte underlagt helse- og omsorgssjefen. Tildelingsenheten saksbehandler og tildeler disse tjenestene: Omsorgslønn, trygghetsalarm, praktisk bistand, vask av tøy, matombringing, helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse, dagtilbud, psykisk helsetjeneste, avlastning, støttekontakt, individuell plan og opphold i institusjon. Kreftkoordinator er organisert under tildelingsenheten, og har sitt virke ut i hele kommunen. Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet for habilitering - og rehabilitering. 

Publisert
27.06.2011
Sist endret
28.02.2018
Publisert av
Gran kommune