Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Inntaksteam

Inntaksteamet er et tverrfaglig team for barn og unge. Teamet fungerer som et lavterskeltilbud for drøfting og tildeling av tjenester når familier, barnehager eller skoler trenger hjelp.

 • Strever du med barnet i hverdagen?
 • Hva gjør du når barnet ikke hører, er trassig, kanskje snakker stygt, slår, sparker eller biter?
 • Hva gjør du når barnet ikke vil gå på skolen, er veldig trist eller engstelig?
 • Har du som ansatt i skole eller barnehage behov for veiledning? 

Da kan du ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis, og det trengs ikke henvisning fra andre instanser.

Hva er inntaksteam?

En tverrfaglig gruppe som består av kommunepsykolog, ansatt fra pedagogisk- psykologisk tjeneste, helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, tilrettelagte tjenester, psykisk helsetjeneste og foreldreveiledere. Representant fra BUP og NAV er også med.

Teamet møtes annenhver uke, vi drøfter søknader og blir enige om hvem som følger saken videre med relevante tiltak. Målet for veiledningen blir til i samarbeid med søker.  

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er gratis, og man trenger ikke henvisning fra fastlege eller andre instanser. Ingen vansker er for små til å ta kontakt. Fyll ut søknadsskjema og send inn.

Eksempler på hva vi jobber med

 • Samspillsvansker
 • Barneoppdragelse
 • Atferdsvansker
 • Sinne eller tristhet
 • Vanskelige livssituasjoner
 • Psykososiale utfordringer i barnehage/skole

Hva kan vi bidra med?

 • Veiledning i hjemmet 
 • Veiledning til skoler og barnehager 
 • Korttidsoppfølging for psykiske vansker barn og unge
 • Foreldrekurs

Hvilke tiltak finnes i Gran kommune?

Marte Meo veiledning: Er en veiledningsmetode hvor en bruker videoopptak av samspillssekvenser mellom barn og voksne som arbeidsredskap. Uti fra en analyse terapeuten gjør av filmopptaket, ser en sammen med foreldrene hva barnet trenger av spesifikk utviklingsstøtte for å utvikle seg etter sine forutsetninger.

PMTO, rådgivning: Dette er en veiledningsform til bruk for foreldre som opplever en ekstra utfordring knyttet til atferd og grensesetting for sine barn. Metoden ønsker å styrke foreldrekompetansen gjennom samtaler med foreldrene og praktiske øvelser. Vi ønsker å gi foreldre en verktøykasse som kan gjøre hverdagen enklere.

Foreldrekurs: Noen barn er vanskeligere å oppdra enn andre. Det kan være barn som har et vanskelig temperament, er ukonsentrerte, impulsive, sinte, engstelige og/ eller triste. Gjennom kunnskapsformidling, øvelser og samtaler skapes ny innsikt rundt problemene knyttet til dette i familien.

Et slikt kurs kan være COS-P (trygghetssirkelen). Kurset er basert på tilknytningsteori og utviklingspsykologi, og målet er å fremme trygg tilknytning hos barnet. Kurset vil gi foreldrene kunnskap om barnets grunnleggende behov samt trene på å se og besvare disse behovene. Foreldrekursene strekker seg over 7-8 uker.

Et annet kurs er ICDP International Child Development  Program (ICDP). Det er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har de 3 dialoger og 8 tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

Ellers arrangeres  ulike kurs  etter behov.

Korttidsoppfølging psykolog: Kommunepsykolog kan tilby vurdering/ oppfølging over kortere tid for barn og unge med lettere psykiske vansker. Aktuelle barn og unge kalles inn til kartleggingssamtale sammen med foreldre, hvor behov og rammene for oppfølging blir klargjort.  Det kan også være aktuelt å viderehenvise til andre instanser og samarbeidspartnere for oppfølging.

Psykologveiledning ansatte: Kommunepsykolog gir mulighet for veiledning til ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen. Dette kan være helsesøstre, barnehager og skoler eller andre som jobber med barn. En kan komme alene, eller sammen med andre som også arbeider med barnet. Veiledningen har fokus på tverrfaglighet. Målet er at psykologiske perspektiver skal kunne tilføre noe som gjør at en tenker litt annerledes rundt barnet og problemstillingen.

Helsestasjonen
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Sentralbord Tlf. 61 33 84 00

Jorun Endresen Haukeli
enhetsleder
jorun.haukeli@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 34 39

Søknadsskjema PDF document ODT document