Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring og høring

Kunngjøringer og høringer  fra Gran kommune vil bli publisert her fortløpende.

Om høring og offentlig ettersyn

Høring
Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jf. Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Kunngjøringer

Vedtak av reguleringsplan for fv. 36 Gran sentrum – Grymyr

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Gran kommunestyre i møte den 24.05.18, reguleringsplan for fv. 36 Gran sentrum – Grymyr.

Planområdet omfatter store deler av fv. 36 fra Gran sentrum til Grymyr. Hensikten med planarbeidet er å få gjennomført grunnerverv slik at nødvendig hogst, enkel grøfting og andre driftstiltak ved vegen kan utføres.

Vedtaket kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningslovens kap. VI og Plan- og bygningslovens § 1-9. Evt. klage sendes til Gran kommune, plan, bygg og oppmåling, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til gran.kommune@postmottak.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Gå til Planinnsyn for å se alle plandokumenter. Skriv inn deler av eller hele planens navn i søkefeltet (høyre side) for å finne dokumenter til saken. Pass på at du har huket av for "Reguleringsplan" før du søker. Trenger du hjelp til bruk av planinnsyn, klikk på "Hjelp" nede til høyre i løsningen.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid rv. 4 Lygna

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for ny/utbedring av rv. 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Planen vil i tillegg til rv. 4 omfatte nytt kryss ved Lygnaseter, nødvendige lokalveger / adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur.

Hensikten er å utbedre Rv. 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnabakken, samt nytt kryss ved Lygnaseter.

Det er avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen vil forestå utlegging til offentlig ettersyn og behandling av merknader iht pbl §3-7.

Innspill til oppstarten av planarbeidet og/eller planprogrammet kan innen 01.08.2018 sendes i brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller i e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. NB! Husk å merk forsendelsen med: Rv.4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 18/58628

Gå til Planinnsyn for å se alle plandokumenter. Skriv inn deler av eller hele planens navn i søkefeltet (høyre side) for å finne dokumenter til saken. Pass på at du har huket av for "Reguleringsplan under behandling" før du søker. Trenger du hjelp til bruk av planinnsyn, klikk på "Hjelp" nede til høyre i løsningen.

Oppstart av reguleringsarbeid for ny reguleringsplan Rognekollen økogrend og endring av gjeldene plan

Stilla Utvikling varsler på vegne av grunneier om igangsetting av reguleringsarbeid for å tilrettelegge for Rognekollen økogrend. Samtidig varsles det om endring av eksisterende reguleringsplan for Rognekollen.

Evt. merknader eller informasjon som er nytting for planarbeidet kan sendes via epost til olav@stillautvikling.no med kopi til postmottak@gran.kommune.no innen 25. juni 2018

Gå til Planinnsyn for å se alle plandokumenter. Skriv inn deler av eller hele planens navn i søkefeltet (høyre side) for å finne dokumenter til saken. Pass på at du har huket av for "Reguleringsplan under behandling" før du søker. Trenger du hjelp til bruk av planinnsyn, klikk på "Hjelp" nede til høyre i løsningen.

Høringer

Reguleringsplan for Trulserud, felt B4 (høringsfrist 30.08.18)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 -10 vedtok Planutvalget i møte 25.06.18, sak 29/18, å legge privat forslag til detaljregulering for Trulserud, felt B4, ut til offentlig ettersyn og høring. Planområdet ligger ved Moen kirke, på andre siden av Amundrudvegen. Planområdet er ca. 21 daa.

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Illustrasjonsplan, som ikke er juridisk bindende, viser forslag med 20 boenheter i kjedehus og 16 boenheter i firemannsboliger, dvs. totalt 36 boenheter. 

Lenke til planen i Planinnsyn

Plandokumentene:

Merknader/ innspill til planforslaget sendes til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til postmottak@gran.kommune.no innen 30. august 2018.

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00