Hva handler dette om?

Planutvalget vedtok den 1. november å legge endringsforslaget til reguleringsplan for Trulserud felt B4 ut på høring og offentlig ettersyn. Trulserudfeltet ligger i Moen. Det betyr at du kan si din mening om forslaget.

I forslaget er det planlagt om lag 50 nye boenheter i rekkehus, med felles parkering, lekearealer og støyskjerming. Det foreslås også å endre atkomstvegen fra Mohagavegen og det legges bedre til rette for busslommen langs Amundrudvegen. I tillegg er det gjort ny beregning av overvann og detaljer om bebyggelse og anlegg er noe endret.

Mer informasjon

Planforslaget er tilgjengelig på arealplanlegger.no og her kan du følge planprosessen videre.

Si din mening!

Du kan sende dine innspill til endringsforslaget innen 2. januar 2024.

Innspill bes sendt skriftlig til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.