På strekningen Sandvoll-Amundrud var den tidligere planen å gjennomføre full utbygging av vegen etter standardklasse H5. Nå er forslaget å utbedre dagens veg til utbedringsstandarden U-H5. Dette innebærer at man i stedet for å rette ut kurver ved full ombygging, gjør en ren breddeutvidelse av eksisterende veg, uten utretting av kurver.

I stedet for å bygge nye bruer, skal eksisterende bruer utvides. Tidligere var planen videre å oppgradere kryss i Mohagen med rundkjøringer. Dette ligger ikke inne i det nye forslaget. Innsparingstiltakene gjør også at Steinerud bru ikke kan reetableres etter utvidelsen av riksvegen. 

Vegvesenet og Gran kommune inviterer til åpen kontordag

Ønsker du å vite mer om planen, kan du besøke Statens vegvesens brakkerigg ved Lunner rådhus på Roa 14. februar 2019, mellom klokka 9.00-15.00. 

Da inviterer Statens vegvesen og Gran kommune til åpen kontordag. Representanter fra vegvesenet og kommunen er til stede for å svare på spørsmål.

Slik gir du innspill

Har du spørmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet, må du sende dette inn innen 11. mars 2019. 
Du sender det til Statens vegvesen, region øst, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller via e-post til firmapost-ost@vegvesen.no . 

Merk brev eller e-post med saksnummer 18/213353.

Mer informasjon

Har du spørsmål om detaljreguleringsplanen?
Ta kontakt med Sigrid Lerud i Gran kommune på telefon 61 33 84 99 eller via e-post sigrid.lerud@gran.kommune.no .


Vil du vite mer om planen, kan du gå inn på vegvesenets nettsider og lese mer.

Her finner du:

Aktuelt regelverk
Planen legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan og bygningslovens §§12-10 og 3-7.