Målet med forslaget er å sette av arealer for å kunne oppgradere og bygge ny riksveg 4 over Lygna. Slik at vegen vil få en høyere standard. Dette er hovedgrepene i forslaget til vegvesenet:

  • Ny vegtrasé for riksveg 4 fra almenningsdelet til Lygnasæter. 
  • Ved Lygnasæter skal det etableres et planskilt kryss som ivaretar kryss med fylkesveg 180, Lygnasæter vegserviceanlegg/bensinstasjon og hotell/restaurant, hyttefelt og ny adkomst til Lygna skisenter.
  • Fra Lygnaelva til Lygnebakken legges det opp til en utvidelse av eksisterende riksveg 4.
  • Amundrudkrysset beholdes som i dag, inntil videre, med åpning i midtrekkverket i kryssområdet.

Vegvesenet inviterer til åpen kontordag

Ønsker du å vite mer om planen, kan du besøke Statens vegvesens brakkerigg ved Lunner rådhus på Roa tirsdag 23. april, mellom klokka 13.00 og 19.00.

Representanter fra Statens vegvesen vil være til stede for å svare på spørsmål om planforslaget.

Slik gir du innspill

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet, må du sende dette inn innen 21. mai 2019. Du sender det til Statens vegvesen, region øst, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller via e-post til firmapost-ost@vegvesen.no . Merk brev eller e-post med «Rv.4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 18/58628».

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sigrid Lerud i Gran kommune på telefon 61 33 84 99 eller via e-post sigrid.lerud@gran.kommune.no .

Mer informasjon