Fylkesmannen har gitt tillatelse til å skifte en kulvert i Askjumelva under Askimslinna. Arbeidet ble påbegynt torsdag i forrige uke, og blir ferdig i dag, tirsdag 30. juni.

Askjumelva er gyte- og oppvekstelv for storaure fra Randsfjorden. Kulverten, slik den var, utgjorde en vandringsbarriere for aure fra Randsfjorden 0,6 km ovenfor Randsfjorden. Naturlig kan aure fra Randsfjorden vandre 1,6 km opp i elva, og dermed nytte en lengre elvestrekning til gyte- og oppvekstområde.

I tiltaksplan for vannområde Hadeland og senere Vannområde Randsfjorden har tiltak for å gjenåpne vandringsmuligheten for aure forbi Askimslinna vært prioritert.

Tiltaket har som formål å reetablere vandringsmuligheten. Den eksisterende kulverten er nå byttet ut med en som er mye grovere. Det støpes en kant på utløpet av kulverten for at det skal legge seg naturlig bunnsubstrat i kulvertens bunn. Nedstrøms kulverten plasseres en betongring for å stabilisere en kulp nedenfor kulverten. Dette letter fiskens adkomst inn i kulverten.