Pressemelding fra NVE

Brandbu sentrum har ved flere anledninger vært rammet av skadeflom når elva Vigga har gått over sine bredder. NVE har inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune. Flomsikringstiltaket skal sikre Brandbu sentrum mot 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

Kontrakten med Anlegg Øst Entreprenør AS har en verdi på i underkant av 74 millioner kroner inklusive merverdiavgift. I tillegg vil NVE selv forestå utvalgte entreprenørarbeider i egen regi.

Prosjektet er en del av NVEs bistandsordning til flom- og skredsikring, og er basert på en søknad om bistand fra Gran kommune. Gran kommune er byggherre, med NVE som byggherrens representant i gjennomføringen av sikringstiltaket.

 Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart, og hoveddelen av arbeidet vil være sluttført i løpet av 2021.

Mer informasjon

Du kan lese mer om flomsikringsprosjektet her.