Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet i egen bolig

I Norge starter det en brann hvert 20. minutt. Med enkle tiltak og økt bevissthet kunne mange branner vært unngått. Hvor brannsikkert er det hjemme hos deg? Eller hos naboen eller hos bestemor? 

Ta en brannsikkerhetssjekk

 1. Sjekk at det er minst én røykvarsler i hver etasje.
 2. Sjekk at røykvarsleren(e) virker. Dette gjør du ved å holde knappen inne noen sekunder, til det begynner å pipe. 
 3. Er slokkeutstyr lett tilgjengelig? Husk å ha slokkeapparat i hver etasje.
 4. Sjekk at slokkeapparatene er i orden.
 5. Husk at hvert slokkeapparat skal kontrolleres hvert 5. år og skal ha sørvis hvert 10.år.
 6. Det kan også være lurt å ha brannteppe og slokkespray.
 7. Ikke la noe brennbart stå ved siden av ildstedet.
 8. Unngå seriekobling med skjøteledninger.
 9. Ikke dekk til elektriske varmeovner.
 10. Pass på at du har frie rømningsveger.
 11. Installer komfyrvakt.
 12. Bytt gjerne ut stearinlys med LED-lys.
 13. Sørg for å trygge røykevaner. Bruk askebeger. Et røyketeppe er lurt å ha.

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Brannvernforeningen får du flere gode tips om brannsikkerhet.

 

Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Borettslag og sameier regnes som virksomhet, og har derfor en plikt til å jobbe systematisk med brannsikkerhet.  Alle som driver virksomhet i et næringsbygg og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.

Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet:

Spesielle krav for et særskilt brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Særskilte brannobjekt har spesielle krav til organisatoriske tiltak. Vi fører risikobaserte tilsyn med disse objektene.

Se Brann og eksplosjonsvernloven §13

Bål og bråtebrenning

Gå til siden for bål og bråtebrenning

Overnatting og arrangementer

Overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss.  Dette kan være skoler, forsamlingslooker, barnehager eller andre bygg. Meldingen må du sende oss minst tre uker i forveien.

Arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst tre uker før.

I forbindelse med melding om arrangement må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, se info.

Hvordan tilrettelegge for brannmannskaper

For å sikre at brann- og redningsmannskapene våre kommer til hvis ulykken er ute, har vi laget en lokal veileder. Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid.

Tilrettelegging for brannvesenet

Elbil - lading og sikkerhet

Se også: Byggteknisk forskrift med veiledning

Veiledere om brannsikkerhet

Veiledere for bransikkerhet i egen bolig, næringsbygg, borettslag og tilrettelegging for brannmannskap.

"Trygt hjem for alle", brannsikkerhet for sårbare personer

Om «Trygt hjem for alle» i Lunner og Gran kommuner

Kommunene og Lunner- Gran brann og redning har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot sårbare grupper. «Trygt hjem for alle» -gruppa jobber målrettet mot sårbare grupper ved hjelp av blant annet undervisning, brannsikkerhetssjekk ved hjemmebesøk, oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn.

3 av 4 som omkommer i brann er av ulike årsaker ekstra utsatt for brann. Slike årsaker kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet, demens og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å bli skadet eller omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene. Nå hvor flere bor lengre hjemme er det ekstra viktig å forebygge.


«Trygt hjem for alle» -gruppa ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst


Bekymring for sikkerheten til de mest sårbare i bygda

En sjekk gjennomført hos beboere med hjemmetjenester i Lunner og Gran kommuner viser at hele 25 % har for dårlig brannsikkerhet. Over halvparten av boligbrannene starter på kjøkkenet, og komfyren er hjemmets desidert største brannkilde.

 

Enkle tiltak kan forhindre brann

Flere ganger i uka rykker brannvesenet ut til sårbare personer, ofte aleneboende, fordi kjelene er glemt på den varme komfyren. Enkle tiltak kan forhindre brannutviklingen og alt det innebærer av redsel og frykt for den som blir rammet. Det er grunn til stor bekymring, så nå oppfordrer «Trygt hjem for alle»-gruppa i Lunner og Gran kommuner pårørende til å bry seg om.  Gjennom hjemmetjenestene og feierne er informasjon delt ut til beboere i bygda. Vi erfarte at mange ønsket informasjon om brannsikkerhetsutstyr og mange kjente ikke til ordningen om gratis lån av hjelpemidler, sier prosjektleder i «Trygt hjem for alle» Bjørg Lomsdalen Næss i Lunner- Gran brann og redning.  

Komfyrvakt og annet brannsikkerhetsutstyr kan kjøpes mange steder i bygda.

Flere trenger påminnelser og litt hjelp til å skaffe seg nødvendig hjelpemidler, komfyrvakt, flere røykvarslere, nytt slokkeapparat og kanskje bør soveplassen flyttes til 1.etasje med lett tilgjengelig rømningsvei?  All erfaring viser at et godt samarbeid mellom beboere, pårørende, frivillige, kommunene og brannvesenet er nødvendig for å lykkes med å bidra til økt trygghet for flere. Hovedmålet er å unngå skadede og omkomne i brann i Lunner og Gran.

 

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Er du bekymret for brannsikkerheten til en nabo eller bekjent, kan du melde fra via gran.kommune.no/meld-din-bekymring , kontakte oss på  postmottak@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 00.  Vi har taushetsplikt.

Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende

Ved brann eller nødstilfelle ring alltid nødnummer 110

 

Les: Tips til økt trygghet og hvordan foreta en brannsikkerhetssjekk: https://www.gran.kommune.no/hvor-brannsikkert-er-hjemmet-di…   

Nyttige lenker:

 

Sturla Bråten

Brannsjef
sturla.braten@gran.kommune.no
Tlf: 900 81 667

Per Ansgar Østby

Leder beredskap/varabrannsjef
per.ansgar.ostby@gran.kommune.no
Tlf: 900 88 926

Harald Unnli Mathisen

Branninspektør
harald.mathisen@gran.kommune.no
Tlf: 409 15 928