Priser tjenester 2019

Feiing

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten mva.

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune: kr 386,-
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein: kr 675,-
Ekstra feiing av skorstein: kr 386,-

Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: kr 600,-
Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: kr 900,-

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser.

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg

For midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tid enn 2 år: kr 4.600,-
For tiltak som skal stå kortere enn 2 måneder, trenger du ikke å søke om tillatelse for å sette opp.

For mindre tiltak på bebygd eiendom: 
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Tilbygg inntil 25 kvadratmeter: kr 4.300,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter: kr 7.400,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter, uten omsluttende vegger: kr 3.700,-

Små terrasser inntil 50 kvadratmeter, som ikke berører mer enn to fasader av bygget: kr 2.000,-

Mindre tiltak som takoverbygg, inngangspartier, støttemurer og lignende:
Inntil 10 kvadratmeter: kr 2.000,-
Inntil 20 kvadratmeter: kr 3.250,-

Frittstående garasje/uthus/carport:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 3.200,-
Mellom 50 kvadratmeter og 70 kvadratmeter: kr 7.300,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Tilbygg til næringseiendom, inntil 50 kvadratmeter: kr 10.900,-

For riving eller flytting:
Riving av større tiltak, over 100 kvadratmeter (for eksempel låve): kr 8.000,-
Enkel riving eller flytting av garasje/uthus/tilbygg og lignende: kr 2.000,-


Bruksendring
For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. For eksempel endring fra kjellerbod til kjellerstue: kr 5.000,-


Skilt og reklame
For å montere skilt og reklameinnretninger på vegg: kr 2.000,-

Endringssøknad
Endring eller tillegg av tillatelse som allerede er gitt: kr 2.000,-

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
Satser for bruk av ekstern fagperson (bistand), per time: kr 1 550,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

  • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
  • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
  • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trekt fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingtid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid med å innhente denne informasjonen: kr 2.200,-
For purring etter tilleggsopplysninger, per gang: kr 1.100,-

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg: 
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Tilbygg eller påbygg tilknyttet bolig eller fritidseiendom:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10.900,-
Mellom 50 og 70 kvadratmeter: kr 13.900,-
For tilbygg eller påbygg over 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Mindre, frittstående tiltak som brygge, basseng, ballbinge og lignende: kr 6.900,-

Frittstående garasje eller uthus: 
Inntil 70 kvadratmeter: kr 9.400,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-
Frittstående garasje eller uthus som det søkes om sammen med bolig og garasje som del av bolig: kr 4.900,-

Boliger og fritidsboliger:
Der det er flere boenheter, skal det trekkes fra 50 prosent av behandlingsprisen for hver enhet fra og med andre enhet.

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus, leilighet inntil 200 kvadratmeter bruksareal: kr 19.550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med høy standard, med innlagt vann, inntil 200 kvadratmeter: kr 19. 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med lav standard, uten innlagt vann, inntil 120 kvadratmeter: kr 15.850,-
Pris per kvadratmeter utover 120 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 54.500,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg/påbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 11.800,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg, enklere bygninger som kaldtlager, veksthus, driftsbygninger og lignende:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 27.800,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10.100,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 54.000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 11.800,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller privat tjeneste:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 54.000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 11.800,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Konstruksjoner og anlegg:
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger, kabler og lignende, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignende: kr 6.600,-

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak, og fasadeendring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak: kr 2.000,-
Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning: kr 9.200,-

Bruksendring eller vesentlig endring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Bruksendring eller vesentlig utvidelse, eller vesentlig endring av tidligere drift, per bruksenhet: kr 11.800,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer).

Riving av tiltak:
Riving av tiltak som ikke er inkludert under § 20-4: kr 5.100,-
Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad: kr 1.900,-

Oppføring, endring eller reperasjon av bygningstekniske installasjoner:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Fyringsanlegg med bygning inntil 50 kvadratmeter (for eksempel pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis eller ventilasjonsanlegg: kr 5.100,-
Små tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele og lignende: kr 1.900,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer). 

Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklameinnretninger:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Innhegning mot veg, skjermvegger, stillaser, enkeltskilt og skiltplan: kr 3.500,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå oppført i mer enn 2 år:
Pris for behandling av søknad er tilsvarende som pris for pemanente tiltak.

Vesentlig terrenginngrep:
Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge eller molo: kr 9.600,-
Støttemur, brønn, dam og mindre veger: kr 2.000,-
Basseng og gjødselkum: kr 6.700,-

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 9.000,-
Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 5.100,-

Trinnvis søknad:
For rammetillatelse gjelder priser nevnt ovenfor, se aktuelt tiltak.

For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse: kr 5.000,-

Endringssøknad:
Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse: kr 3.700,-

For større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. I slike tilfeller kan kommunen vurdere å gi reduserte priser. 

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
Satser for bruk av ekstern fagperson (bistand), per time: kr 1 550,- 

Om gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.

Pris for dispensasjon som krever politisk behandling, per søknad: kr 12.500,-
Pris for dispensasjon som kan avgjøres administrativt, per søknad: kr 2.500,-

Tilleggspris for dispensasjoner som krever høring, per søknad: kr 6.250,-
Tillegspris per dispensasjonsforhold ut over den første: kr 2.000,-

 

Godkjenning av selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak: kr 3.300,-

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak: kr 850,-

Oppfølging av ulovligheter

For saksbehandling der det dreier seg om ulovlig bruk og manglende avslutning av byggesak må du betale et gebyr.
Dette gjelder for eksempel hvis du som har fått godkjent en byggesøknad, tar i bruk bygget før du har fått brukstillatelse. 

For boliger må du betale 30 prosent av opprinnelig pris for behandling av byggesaken din.
For øvrige tiltak må du betale 50 prosent av opprinnelig pris for behandling av byggesaken din.

Når kommunen må etterspørre dokumentasjon for å få avsluttet en byggesak, må du som eier betale for merarbeidet kommunen må gjøre:
For boligeiendommer: kr 2.300,-
For øvrige tiltak: kr 7.400,-

Hvis du søker om tillatelse til å bygge noe som allerede er oppført ulovlig, legger vi på 50 prosent av prisen for behandling av søknaden. 

Kultur

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedpris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Hadeland kulturskole

Dette er prisene i Hadeland kulturskole i 2019.

 

Gruppeundervisning, per semester: kr 1 168,-

Individuell undervisning, per semester: kr 1 575,-

Subsidiert pris for korps/teater: kr 8 399,-

Kulturverksteder, per kurs: fra kr 563,- til kr 918,-

 

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra 2. barn i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50% av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn.

Utleie Granvang

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva.. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.. 

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 403,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 673,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 538,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 808,-

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 10.000,-

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1.300,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 1.770,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 1.770,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2.216,-

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1.770,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 3.246,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2.216,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 3.985,-

 

Utleie av veslesalen

Kveld: fra kr 328,- til kr 654,-

 

Priser inkludert mva 

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 504,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 841,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 673,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1.010,-

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 12.500,-

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1.625,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 2.213,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2.213,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2.770,-

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 2.213,-
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 4.058,-
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2.770,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4.981,-

 

Utleie av veslesalen

Kveld: fra kr 410,- til kr 817,-

 

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er 4 uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Purregebyr ved for sen innlevering:
1. purring: kr 30,-
2. purring: kr 70,-

Purregebyrene er det samme for barn og voksne. Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:
Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av låner som har registrert materialet på sitt lånekort.

Bøker, voksen: kr 400,-
Bøker, barn: kr 200,-
Lydbøker, voksen: kr 400,-
Lydbøker, barn: kr 200,-
DVD: kr 200,-
Musikk-CD: kr 150,-
Språkkurs (1 CD med hefte): kr 400,-
Språkkurs (4 CD med hefte): kr 1 500,-
Tegneserier: kr 100,-
PC-spill: kr 200,-
TV-spill: kr 400,-
TIdsskrifter: kr 100,-
Bøker/medier inntil 2 år: innkjøpspris, hvis denne er høyere enn erstatnignssats
Antikvariske bøker: vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatnignskravet.
Behandlingsgebyr: kr 100,-

Lånekort
Nytt lånekort: gratis
Gebyr for tapt lånekort: kr 30,-

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva.. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.. 

 

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 403,-
For kommunale leietakere: kr 403,-
Enkeltarrangement for kommersielle leietakere: kr 2.824,-
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 4.170,-
For faste aktiviteter på ukedager, per år: kr 8.336,-

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 403,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 673,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr 542,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 808,-

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1.184,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 1.613,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr  1.613,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2.019,-

For arrangører utenom frivillig organisasjonsliv:
Mandag–fredag, dagtid: kr 2.613,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2.958,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr  2.019,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 3.631,-

Personalkostnader ved utleie: kr 500,-

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 294,-
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 588,-

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 3.738,-
For private/kommersielle aktører: kr 3.629,-

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 473,-

 

Priser inkludert mva

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 504,-
For kommunale leietakere: kr 504,-
Enkeltarrangement for kommersielle leietakere: kr 3 530,-
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 5 213,-
For faste aktiviteter på ukedager, per år: kr 10 420,-

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 504,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 841,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr 678,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1 010,-

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 480,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 016,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr  2 016,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 524,-

For arrangører utenom frivillig organisasjonsliv:
Mandag–fredag, dagtid: kr 2 016,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 698,-
Helg- og hellidager, dagtid: kr  2 524,-
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 539,-

Personalkostnader ved utleie: kr 625,-

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 368,-
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 735,-

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 4 673,-
For private/kommersielle aktører: kr 4 536,-

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 561,-

Utleie Hadeland kultursal

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva.. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.. 

 

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 2.351,-
Leie påfølgende dager: kr 1.764,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 516,-
Billettavgift per solgte billett: kr 32,-

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 4.703,-
Leie påfølgende dager: kr 3.527,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 516,-
Billettavgift per solgte billett: kr 32,-

 

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 8.768,-
Leie påfølgende dager: kr 6.263,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 500,-
Billettavgift per solgte billett: kr 32,-

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 500,-
Billettavgift per solgte billett: kr 32,-

Det skal betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter, eksklusiv billettavgift.

 

Priser inkludert mva

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 2 939,-
Leie påfølgende dager: kr 2 205,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 645,-
Billettavgift per solgte billett: kr 40,-

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 5 879,-
Leie påfølgende dager: kr 4 409,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 645,-
Billettavgift per solgte billett: kr 40,-

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 10 960,-
Leie påfølgende dager: kr 7 829,-
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 625,-
Billettavgift per solgte billett: kr 40,-

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 625,-
Billettavgift per solgte billett: kr 40,-

Det skal betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter, eksklusiv billettavgift.

Utleie kommunehuset på Granavollen

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. Alle som ikke er pliktig til å betale moms betaler priser uten mva. 

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: kr 346,-
Enkeltarrangement, for private/kommersielle aktører: kr 1 385,-

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: Etter avtale.
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: Etter avtale.

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. Alle som ikke er pliktig til å betale moms betaler priser uten mva. 

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: Etter avtale.
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: kr 608,-
For stevner og lignende arrangementer: kr 523,-

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: kr 218,-

For håndballkamper:
Alder/divisjon: 8–10 år: kr 145,-
Alder/divisjon: 11–12 år: kr 288,-
Alder/divisjon: 13–16 år: kr 399,-
Alder/divisjon: 17 år: kr 460,-
4. divisjon: kr 516,-

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: kr 260,-
Stevner, per stevnedag: kr 608,-
Større idrettsarrangement: kr 5 383,-

 

Utleie svømmehaller og billettpriser

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
Trening for lag og foreninger, per time: kr 174,-
Bedriftsretta helsetiltak, per time: kr 467,-

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
Voksne: kr 40,-
Barn: kr 20,-
Barn under 3 år: gratis.

Utleie Størenslunden

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. Alle som ikke er pliktig til å betale moms betaler priser uten mva. 

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
Mandag–fredag, dagtid: kr 608,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 958,-
Helg og helligdager, dagtid: kr 780,-
Helg og helligdager, kveldstid: kr 1 301,-

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 476,-
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 951,-
Helg og helligdager, dagtid: kr 1 911,-
Helg og helligdager, kveldstid: kr 3 816,-

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. Alle som ikke er pliktig til å betale moms betaler priser uten mva. 

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 250,-
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 608,-
Skoler og institusjoner: kr 608,-

Hall A, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 148,-
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 314,-
Skoler og institusjoner: kr 314,-

Hall B, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 148,-
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 314,-
Skoler og institusjoner: kr 314,-

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Full hall, hall A, B, C og tribuner:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 488,-
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr  1 433,-
Skoler og institusjoner: kr 1 433,-
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale.
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale.

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

 

 

Barnehager

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager 2019. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. Legg merke til at prisen for opphold øker fra 1.8.2019. 

 

Oppholdstid

5 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 2 990,-
Fra 1.8.2019 kr 3 040,-

4 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 2 690,-
Fra 1.8.2019 kr 2 735,-

3 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 2 390,-
Fra 1.8.2019 kr 2 430,-

2 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 1 795,-
Fra 1.8.2019 kr 1 825,-

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
50% for 3. barn og flere

Dagplass per dag

Fra 1.1.2019 kr 236,-

Kost

5 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 386,-

4 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 308,-

3 dager i uka
Fra 1.1.2019 kr 231,-

2 dager i uka 
Fra 1.1.2019 kr 154,-

 

Private barnehager

Plan, bygg og oppmåling

Litt tekst her om byggesakspriser

Seksjonering

Oppretting av ny eierseksjon, nybygg:


2-3 seksjoner, per sak: kr 7 500,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 9 300,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-

Oppretting av ny eierseksjon i eksisterende bygg:

1-3 seksjoner, per sak: kr 8 750,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 10 625,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-

Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

1-3 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 12 500,-
4-8 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 15 000,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-


Sletting eller oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandlingsgebyr for sletting eller oppheving, per sak: kr 5 000,-


Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon. 
For areal fra 0-50 kvadratmeter: kr 9 200,-
For areal fra 51-250 kvadratmeter: kr 11 800,-
For areal fra 251-2000 kvadratmeter: kr 16 500,-
For areal fra 2001 kvadratmeter og oppover kommer et pristillegg per påbegynte dekar ekstra: kr 1 900,-

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
Satser for bruk av ekstern fagperson (bistand), per time: kr 1 550,-

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Deling av eiendom

Her er priser for opprettelse av matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
For areal fra 0-500 kvadratmeter: kr 14 000,-
For areal fra 501-2000 kvadratmeter: kr 22 000,-


For areal fra 2001 kvadratmeter og inntil 20.000 kvadratmeter må det betales et tillegg per påbegynte dekar på: kr 1 900,-
For areal fra 20.001 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter: kr 52 000,-

Oppretting av punktfeste uten oppmåling (punkt er hentet direkte fra kart): kr 5 500,-

Fradeling:
Fradeling av tomt med grenser i tråd med godkjent plan for området: kr 6.000,-
Pristillegg for parsell utover 1 og inntil 10: kr 1.000,-
For parsell mellom 11 og 20 reduseres tillegg med 50 prosent. 
Pris utover 20, per parsell: kr. 100,-

Fradeling av tomt utenfor byggesone og i uregulert område: kr 14.000,-
Tillegg for parsell utover 1: kr 1.500,-

Fradeling av tilleggsareal/overføring av areal: kr 4.700,-

Fradeling av eksisterende festetomt/punktfeste til egen tomt: kr 4.100,-

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon. Da må du betale tillegg for behandling av dispensasjonssøknad. Se egen prisliste.

 

Oppretting av anleggseiendom (eiendom over eller under terrenget):
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

For volum fra 0-2000 kubikkmeter: kr 14 000,-
For volum fra 2001 kubikkmeter må det betales et tillegg per påbegynte kubikkmeter på: kr 1 900,-


Oppmåling av flere tomter med samme rekvirent (eier/bestiller) og dato:
Ved oppmåling av tomt som grenser til en annen tomt med samme rekvirent og dato, gis det følgende reduksjon per fradelt tomt:
Fra og med tomt 2 til og med tomt 4: 30 prosent reduksjon
Fra og med tomt 5 til og med tomt 10: 40 prosent reduksjon
Fra og med tomt 11 til og med tomt 20: 50 prosent reduksjon
Fra og med tomt 21: 60 prosent reduksjon

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF):
Gran kommune sender faktura når det er gjort vedtak om innvilgelse av MUF i avsnittene overfor.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåling og påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (NGO-, EUREF-koordinater, eller eksisterende grensemerker med lokalt nett):
For inntil 2 punkter: kr 2 400,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 700,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går):
For inntil 2 punkter: kr 6 900,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 1 100,-

Privat grenseavtale:
For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde: kr 5 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde: kr 1 100,- 

Kommunen velger billigste alternativ for rekvirent. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Se timepris i avsnitt under.

Timepris
Oppstartsgebyr: kr 1 300,-
Timepris per påbegynt time: kr 1 300,-

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Gebyr for areal fra 0-250 kvadratmeter: kr 5 500,-
Gebyr for areal fra 251-500 kvadratmeter: kr 8 400,-

Grensejustering for anleggseiendom:
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 kubikkmeter.

Gebyr for volum fra 0-250 kubikkmeter: kr 4 700,-
Gebyr for volum fra 251-1.000 kubikkmeter: kr 5 300,-

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader: 

 

 

For driftsbygninger i landbruket:
Prisene gjelder tiltak med inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (i tråd med SAK10 § 3-2). Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Nybygg, driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 kvadratmeter: kr 12.000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,-   (Her er makspris kr 21.500,-)

Nybygg, redskapshus eller gårdsgarasje inntil 100 kvadratmeter: kr 7.000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20.000,-)

Tilbygg på driftsbygninger, inntil 100 kvadratmeter: kr 4.700,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20.000,-)

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr. 1 250,-
Satser for bruk av ekstern fagperson (bistand), per time: kr. 1 550,-

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:
Gjennomføring av oppstartsmøte for detaljregulering og mindre endring av reguleringsplan: kr 16.000,-
Møter undervegs i prosessen for avklaringer under utarbeiding av detaljregulering, per møte: kr 3.500,-

Gjennomgang og skriftlig veiledning/bearbeiding av planmateriale før innsending til offentlig ettersyn:
Gjennomgang og skriftlig veiledning: kr 4.000,-
For skriftlig bearbeiding, minimumsats etter medgått tid: kr 5.000,-

Politisk behandling av planinitiativ eller prinsippsaker om reguleringspørsmål (plan- og bygningsloven § 12.8 2. ledd og § 12.11): kr 12.500,-

Konsekvensutredning:
Behandling av forslag til planprogram i tråd med forskrift om konsekvensutredning: kr 25.000,-

For behandling av private reguleringsplaner betales følgende gebyr:
Hvis planforslaget er i tråd med overordnet plan:
Planforslag, inntil 5 dekar: kr 65.000,-
Mellom 5 og 10 dekar: kr 75.000,-
Pristillegg over 10 dekar, inntil maks 60 dekar, per dekar: kr 2.000,-
Reguleringsplaner over 60 dekar: kr 175.000,-

Hvis planforslaget er i strid med overordnet plan, eller det er krav om konsekvensutredning, øker prisen med 30 prosent.

Det må betales et pristillegg hvis kommunen, som en del av saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på å avklare rammer i henhold til lov, forskrift, statlige eller regionale føringer, overordnet plan eller vedtak. Minimumstillegg: kr 4.000,-

Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (sosi-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Endring med delegert myndighet
Pris for behandling av søknad: kr 17.000,-
Pris for behandling av søknad hvis søkeren står for all varsling, innhenting av uttalelser med mer: kr 12.000,-
Politisk behandling: kr 25.000,-
Ved flere endringer i samme sak, skal det betales et tillegg for hvert forhold: kr 2.000,-

Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges ut på høring.

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
Satser for bruk av ekstern fagperson (bistand), per time: kr 1 550,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Vann og avløp

Vann og avløp

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

 

Abonnementsgebyr for vann, per år: kr 2 027,50
Abonnementsgebyr for avløp, per år: kr 1 936,25

Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 18,91
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 28,46

Priser for å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett:
For vann, per boenhet: kr 12 750,-
For avløp, per boenhet: kr 12 875,-
For vann annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 137,50
For avløp annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 187,50

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

Leie av vannmåler, per år: kr 475,-
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: kr 812,50


Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: kr 500,-

Septiktømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming:
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter: kr 332,50
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum 4 kubikkmeter septik: kr 1 330,-
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimium 2 kubikkmeter septik: kr 665,-
Tette oppsamlingstanker for klosett, minimum 1 kubikkmeter: kr 495,-

Ekstra tømminger:
Grunngebyr: kr 920,-
Tømmegebyr, per kubikkmeter: kr 495,-
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer: kr 1 835,-
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriften §7: kr 920,-

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
Det skal ikke betales mva. for saksbehandling. Alle priser er derfor oppgitt uten mva.

Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift
For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent, 1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall): kr 3 300,-
For anlegg over 50 PE: kr 6 600,-

Mindre endring av utslippstillatelse
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 1 850,-
For anlegg over 50 PE: kr 3 700,-

Saksbehandling etter Plan- og bygningsloven:
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 6 600,-

Godkjenning av foretak
Søknad om ansvarsrett: kr. 3 300,-

Kontroll av mindre avløpsanlegg
Fritidsbolig, per år: kr 252,-
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 252,-
For anlegg over 50 PE: kr 504,-

 

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Standard renovasjonsgebyr, per år: kr 3 416,25
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år: kr 5 466,25
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år: kr 10 248,75

For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år: kr 1 350,-

Gangtillegg, per år:
10-30 meter: kr 405,-
30-50 meter: kr 742,50
50-100 meter: kr 1 080,-

Du kan få fradrag dersom du hjemmekomposterer. Fradraget er på kr 250,-

SFO

Prisen er for antall dager per uke i skoleåret. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgen (m) + antall ettermiddag (e)

1 m kr 190,-
2 m kr. 377,-
3 m kr 559,-
4 m kr 727,-
5 m kr 892,-

1 e kr 506,-
2 e kr 1 003,-
3 e kr 1 492,-
4 e kr 1 938,-
5 e kr 2 379,-

1 m + 1 e kr 696,-
1 m + 2 e kr 1 194,-
1 m + 3 e kr 1 682,-
1 m + 4 e kr 2 127,-
1 m + 5 e kr 2 568,-

2 m + 1 e kr 883,-
2 m + 2 e kr 1 381,-
2 m + 3 e kr 1 869,-
2 m + 4 e kr 2 314,-
2 m + 5 e kr 2 755,-

3 m + 1 e kr 1 065,-
3 m + 2 e kr 1 563,-
3 m + 3 e kr 2 015,-
3 m + 4 e kr 2 496,-
3 m + 5 e kr 2 938,-

4 m + 1 e kr 1 233,-
4 m + 2 e kr 1 730,-
4 m + 3 e kr 2 218,-
4 m + 4 e kr 2 664,-
4 m + 5 e kr 3 105,-

5 m + 1 e kr 1 398,-
5 m + 2 e kr 1 896,-
5 m + 3 e kr 2 348,-
5 m + 4 e kr 2 829,-
5 m + 5 e kr 3 271,-

Kopiering

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Kopiering i svart-hvitt:
For ark i størrelsen A4: kr 2,-
For ark i størrelsen A3: kr 4,-

Kopering i farger:
For ark i størrelsen A4: kr 4,-
For ark i størrelsen A3: kr 8,-

Helse og omsorg

Melkepumpe

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. 

Utleie av melkepumper er gratis.

Å kjøpe engangssett til melkepumpe koster kr 310,-

Vaksine

Utenlandsvaksine

Konsultasjon: kr 310,-

I tillegg må du betale for den vaksinen du skal ta. Ta kontakt med helsestasjonen for å få vite mer om priser for den enkelte vaksine.

Krykker og ispigger

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Kjøp av krykker, per par: kr 340,-

Kjøp av ispigger, per par kr 200,-

Hjemmehjelpstjenester

Alle priser er per måned.

Under 2G (fastasatt av staten): kr 210,-

2G-3G (timepris): kr 339,-

2G-3G (makspris på 4 timer): kr 1 356,-

 

3G-4G (timepris): kr 339,-

3G-4G (makspris på 6 timer): kr 2 033,-

 

4G-5G (timepris): kr 339,-

4G-5G (makspris på 8 timer): kr 2 711,-

 

5G og over (timepros): kr 339,-

5G og over 8 makspris på 11 timer): kr 3 728,-

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon 

Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten): kr 165,-

Dag- og nattopphold (fastsatt av staten): kr 85,-

 

Langtidsopphold ved alders- og sykehjem

Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.

Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale hels- og omsorgstjenester, kapittel 1.

Dagsenter

Opphold på dagsenter, per gang: kr 159,-

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven: kr 113,-

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned: kr 300,-

Leie av sensorer - pris per komponenet, per måned: kr 50,-

Vaskeritjeneste

Abonnement på vask av tøy med vedtak etter helsetjenesteloven:

Pris per måned: kr 350,-