Hopp til hovedinnholdet på siden

Store landbruksarealer i Lunner og Jevnaker inkluderes i «prioritert område» i RMP-ordningen

Etter lang tids press fra bondelagene, kommunene og vannområdet Randsfjorden gjør Statsforvalteren i Oslo og Viken helomvending og inkluderer store deler av kommunenes landbruksareal i «prioritert område» i RMP-ordningen.

Sølvsberget

Jorde og utsikt, vår 2020.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

I forbindelse med Lunner og Jevnaker sitt fylkesskifte fra Innlandet til Viken, mistet landbruksarealene i de to kommunene status som «prioritert område» i Regionalt miljøprogram (RMP). Dette skyldtes at Statsforvalteren i Oslo og Viken prioriterte områder under marin grense, og ikke ønsket å endre dette. I praksis ga dette bøndene i Lunner og Jevnaker markant lavere tilskuddssatser for å la åkeren ligge i stubb om høsten.

Bondelagene, kommunene og vannområde Randsfjorden har i lengre tid argumentert mot dette. En stor andel av vannforekomstene i kulturlandskapet i Lunner og Jevnaker er sterkt påvirket av avrenning fra landbruksareal, og miljøtilstanden i bekker, elver og sjøer er redusert blant annet som følge av dette. Det er over lang tid arbeidet med å fremme viktigheten av å benytte seg av avrenningstiltakene i blant annet RMP-ordningen, og erfaringen var at de fikk gradvis større gehør og oppslutning blant bøndene. Både det å øke oppslutningen om tiltakene og det å få effekt i bekker, elver og sjøer tar lang tid, og forutsigbarhet i tilskuddsordningene er i så måte svært viktig.

Bondelagene i Lunner og Jevnaker, ordførerne i de to kommunene og vannområde Randsfjorden gikk til slutt sammen og formulerte et brev der det ble stilt krav om en umiddelbar endring i RMP-ordningen for Lunner og Jevnaker. Det er svært gledelig at Statsforvalteren i Oslo og Viken nå endrer sitt standpunkt, og inkluderer nedbørfelt i Lunner og Jevnaker der vannforekomstene har stor påvirkning fra landbruk og moderat eller dårligere tilstand i «prioritert område» i RMP. I praksis vil det si størstedelen av landbruksarealet nord for Jevnaker sentrum og Grua. Endringen trår i kraft umiddelbart og vil dermed gjelde fra og med søknadsomgangen 2021.