Nasjonale råd og regler:

I noen tilfeller har vi i Gran kommune strengere lokale tiltak enn de nasjonale. Dette er markert i teksten under.

Sosial kontakt og arrangement

Anbefalinger:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester om gangen, i tillegg til de som bor sammen. Man kan være flere, hvis alle gjestene er fra samme husstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Arrangementer bør utsettes, særlig hvis det samler personer fra ulike kommuner.

Regler: 

 • Det er tillatt med maksimalt ti personer i private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Det er tillatt med maksimalt 20 personer i private sammenkomster som holdes utendørs.
 • Det er tillatt med maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier med lignende, hvis det ikke er fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Det er tillatt med maksimalt 200 personer innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier med lignende, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 • Det er tillatt med maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs. Hvis publikum sitter i fastmonterte seter, kan det være inntil 600 personer.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, men følg de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Testplikt og karantene ved innreise til Norge

Alle som reiser til Norge skal registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Les mer om dette på regjeringens nettsider.

Testplikt for reisende til Norge

Fra 18. januar 2021 skal alle innreisende til Norge teste seg for covid-19 på grensen. Testingen skal skje ved teststasjonen på innreisestedet. 

Dette gjelder ikke:

 • barn under tolv år
 • personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
 • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a*
 • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter §6b første og fjerde ledd*
 • yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd*
 • personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, hvis det ikke er praktisk mulig å teste

*Les hele koronaforskriften på Lovdata.no.

Det vil i noen dager også være unntak fra regelen om testing ved grensen for personer som kommer hit via grensen ved Svinesund. Her kan innreisende med fast bopel i Norge teste seg et annet sted, senest innen 24 timer etter innreise. Når kapasiteten ved grenseovergangen blir god nok, oppheves unntaket. 

Du kan bestille time for test ved teststasjon i Gran kommune på våre nettsider eller ringe 91 11 05 80 og gjøre tastevalg én.

Testen er gratis. 

Innreisende som unntas karantenekrav må testes flere ganger

I Gran kommune krever vi at innreisende som kan unntas karantenekrav tar ny test etter dag tre og dag sju etter innreise.

Skoler og utdanning

 • Barnehager og skoler drives på gult nivå. (I Gran drives ungdomsskoler og videregående skole på rødt nivå ut uke tre, Trintom skole drives på rødt nivå i uke tre og uke 4).
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der det er mulig. 
 • Alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler bør være digitale.
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås.
 • Studenter i områder med lite smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst én gang i uka, når det er mulig.

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Butikker, uteliv og serveringssteder

Anbefalinger:

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll, slik at det er mulig å holde avstand. (Her har vi en lokal forskrift som er strengere og som gjelder. Les mer lenger ned i artikkelen).

Regler:

 • Det videreføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer, men det er åpent for kommuner med lite smitte å tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. 

Fritidsaktiviteter

Anbefalinger:

 • Voksne bør ikke drive organisert idrett innendørs. Utendørs kan voksne trene, hvis det er mulig å holde god avstand til andre.
 • Barn og unge under 20 år kan drive med fritidsaktiviteter både ute og inne som normalt. De unntas fra regelen om en meters avstand. (I Gran anbefaler vi å vente med fritidsaktiviteter til uke fire på grunn av den lokale smittesituasjonen. I uke fire anbefaler vi at barn og unge under 20 år kun deltar i fritidsaktiviteter utendørs, ikke innendørs).
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Lokale råd og regler

Lokal forskrift i Gran kommune gjelder fram til 29. januar 2021. I starten av uke fire, vil forskriften i sin helhet også være oppdatert på lovdata.no.
Gran kommunestyre behandlet den lokale forskriften på nytt i sitt møte torsdag 21. januar.

Regler for serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder etter covid-19-forskriften. Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn ti personer.

De som har skjenkebevilling etter alkoholloven, kapittel 4, skal ikke skjenke alkohol. (Nytt)

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer – dette gjelder ikke når en kun kjapt passerer andre.

Serveringssteder skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. (Nytt) 
Med kontaktopplysninger mener vi:

 • navn
 • telefonnummer
 • dato og tidspunkt for besøket
 • plassering i lokalet

Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av covid-19-smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for smittesporing. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å bli registrert.

Vi i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Begrensning for antall personer i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at kunder kan holdes minst to meters avstand til hverandre. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Hvis det blir nødvendig, må butikken/kjøpseneteret/utsalgsstedet ha vakthold for å sikre at kravet følges.

Regler for bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når man ikke kan holde en meters avstand til andre mennesker enn de en bor med.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer. For serveringssteder med skjenkebevilling, taxi og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende, i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år eller barn ved skoleskyss til skolens 1.–7. trinn. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under tolv år bruker munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind. Les mer om dette på Helsenorges nettsider.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Unngå bruk av kollektivtransport

Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende.

Dette er reglene for bruk av munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når du ikke kan holde en meter avstand til andre. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Det er påbud om bruk av munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Innbyggere og besøkende må følge karantenereglene

Innbyggere og besøkende i Gran kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Gran kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Du kan lese mer om karantenereglene på vår informasjonsside om koronasituasjonen.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

Økonomisk ansvar

Gran kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Hva skjer hvis du bryter forskriften?

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.