Hopp til hovedinnholdet på siden

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, må du søke om dispensasjon. 

Hva er dispensasjon?

Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i samsvar med disse bestemmelsene.

Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og planer. De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser. Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Reguleringsplaner og kommuneplaner er tilgjengelig i Gran kommunes planregister (arealplaner.no).

Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Hvem kan få dispensasjon?

Når kan du få dispensasjon?

  • hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (§1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden skal du beskrive tydelig hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes og naboene må varsles om dispensasjonen.

Det må fremgå hvilken eiendom søknaden gjelder for, hva du tenker å bygge og om det du tenker å bygge er permanent eller midlertidig. 

Det er egne gebyrer for dispensasjonssøknader. Gebyret er det samme om du får innvilget dispensasjon eller ikke. Under overskriften «Priser» på denne siden, finner du egen prisliste for dispensasjonssøknader.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen er tolv uker fra vi har mottatt komplett søknad. Du vil normalt få en tilbakemelding om det er noen mangler ved søknaden.

Dersom søknaden berører andre statlige myndigheters saksområder, vil søknaden bli sendt til uttalelse, hvis du ikke har gjort det i forkant. Andre myndigheter har fire ukers svarfrist.

Du har mulighet til å klage på vedtaket.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her?