I undersøkelsen får elevene spørsmål om

  • venner, fritid og mediebruk
  • familie, skole og nærmiljø
  • helse, trivsel og livskvalitet
  • mobbing
  • kjønn og klassetrinn

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Vi setter av én skoletime til å svare på undersøkelsen. Elevene svarer elektronisk, ved at de logger seg inn på Ungdatas svar-side med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til eleven som svarer. Det betyr at undersøkelsen er helt anonym.

Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. Spørsmålene og svarene kan bli lest opp for de som ønsker det, dette forutsetter i så fall at eleven bruker hodetelefoner. 

Skolene har fått informasjon om hvordan de kan legge til rette for de elvene som skulle trenge dette.

Det er frivillig å delta

Barna velger selv om de ønsker å delta i undersøkelsen eller ikke. De som svarer kan velge å hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. De kan også slutte å svare undervegs, hvis de ønsker det.

Som forelder til en elev kan du gi beskjed til skolen før undersøkelsen skal gjennomføres, hvis du ikke ønsker at ditt barn skal delta.

Målet med undersøkelsen

Ved å svare på undersøkelsen får barna en mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag. De vil også gi oss i kommunen kunnskap som kan brukes i arbeidet med å gjøre oppvekstsituasjonen til barn i Gran bedre.

Undersøkelsen bidrar også til å skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om barns oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Hvem har ansvaret for undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og KORUS Øst, på oppdrag fra Gran kommune.

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider.

Har du spørsmål? Ta kontakt med