Bakkehekkende fugler i kulturlandskapet trenger vår oppmerksomhet. Vipa (Vanellus vanellus) har rykket ytterligere en kategori opp på utkast til revidert rødliste 2021 og står nå som kritisk truet. 75% nedgang de siste 15-20 år varsler om at vi er i ferd med å miste arten fra kulturlandskapet. NOF Hadeland lokallag forvalter en pott i 2021 for tilskudd ved tilrettelegging for bakkehekkende fugler i kulturlandskap der vipe er høyt prioritert art. Faktaark om vipa

Enkle tiltak nytter

Ved å tilrettelegge for vipe, bidrar vi også til bedre levekår for andre arter og for økosystemet i kulturlandskapet. Ønskede forebyggende tiltak for bakkehekkende arter:

  • Etablere område der høstpløyd eller vårpløyd mark settes igjen som kantsone, eller et område av åker, gjerne fuktig mark, som ikke såes, gjødsles, sprøytes eller utsettes for beitetrykk i hekkeperioden.
  • Foretrukket område minimum 2 dekar.
  • Hensikt: Bedrer leveområdet og øker produksjon av insekter.

Tilskuddsordningen

Beregning av tilskudd baseres på tidligere produksjonsavkastning på området samt evt. tap av produksjonstilskudd. Ta kontakt med NOF Hadeland lokallag for å opprette en intensjonsavtale på bakgrunn av avtalt tiltaksområde og type tiltak. Vi gjør avtaler så langt midlene rekker i hensiktsmessige områder. Søknadsfrist: Snarest og senest innen 15 april 2021. Oppgjør skjer etter 15.november.

Avhengig av gjenværende midler 2021, kan søknad om tiltak ved reir eller kull i dyrket mark, skje senere. Aktuelle tiltak:

  • Utsatt slått til etter hekkeperioden, 30 juni.
  • Markering av reir og beskyttelse mot gjødsling og sprøyting

Kontaktinfo

NOF Hadeland lokallag, nof.hadeland@birdlife.no. Tlf og SMS: 906 66 516 eller til
Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal v/Kari Anne Oppen tlf 4695 2357, kari.anne.oppen@gran.kommune.no som videreformidler kontakt.

Hør om prosjektet på NRK P1-Innlandet podkast her: https://radio.nrk.no/serie/nrk-innlandet/sesong/202103/DKIN01005821#t=1h52m41s