I arbeidet med barnehage- og skolestruktur skal vi undersøke hvilke kommunale barnehager og hvilke barneskoler vi fortsatt skal ha i framtida. Når det gjelder skolene, er det særlig disse fem vi vil se nærmere på:

  • Jaren
  • Moen
  • Sanne
  • Fredheim
  • Grymyr

Disse skolene kan derfor bli direkte berørt hvis skolestrukturen endres. I tillegg kan Brandbu barneskole og Trintom skole bli indirekte berørt, ved at de må ta imot flere elever hvis skolestrukturen endres.

Vi har i januar gjennomført to–tre medvirkningsmøter på alle de berørte barneskolene, med ansatte og FAU-ene.

Slik har møtene foregått

I møtene har deltakerne fått informasjon om arbeidet med ny skolestruktur, av en representant fra skolekontoret i Gran kommune. Deltakerne har deretter fått lov til å komme med innspill og stille spørsmål. 

Vi har skrevet referat fra alle møtene, hvor innspill og spørsmål er notert ned. Referatene sendes ut til skolene og FAU-ene i etterkant, slik at de kan sjekke at det som ble sagt er tatt med og forstått riktig.

Hva skjer med innspillene videre?

Det vi har fått av innspill i møtene skal vi oppsummere slik at det kan tas med i saken til politikerne. Det er kommunestyret i Gran som til slutt behandler og vedtar ny barnehage- og skolestruktur i sitt møte 30. mai.