Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing og tilsyn

Lunner-Gran brann og redning har ansvar for at feiing og tilsyn utføres i alle bygg med fyringsanlegg i Lunner og Gran.

Vi feier etter behov. Det er feier som vurderer når det trengs å feie.

Boligtilsyn

Du, eller en representant, må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at vi kan bli vist rundt i boligen.

Dette sjekker vi:

 • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler   
 • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Feiing fra tak

Eier av bygget må sørge for tilfredsstillende adkomst for uttak av sot etter endt feiing, sotluken skal være lett tilgjengelig. Før feieren kommer for å feie hos deg, må du som eier boligen sørge for at spjeld/ventiler er forsvarlig lukket på alle ildsteder. I åpne ildsteder og grue med spjeld kan det en sjelden gang komme ut sot ved feiing, det kan derfor være lurt å dekke til brennkammeret med f.eks. et fuktet klede.

Eier må sørge for at stigen er satt opp til takstigen, eller ligger klar på bakken nedenfor takstigen. Stigen skal kunne stå stødig, og rekke én meter over takrenna. På bygg der gesimshøyden (høyden fra bakken til skjæringen mellom ytterveggen og takflaten) er mer enn fem meter, skal det være montert stigefeste eller sklisikring for at stige kan brukes.

Husk:

 • Stigen kan ikke settes direkte mot skorsteinen.
 • Stigen skal være av varig materiale. Stiger av jern eller tre er ikke godkjent.
 • For at feier skal gjøre uttak av sot, må eier eller representant være til stede og det skal være ryddet rundt sotluke. Hvis du ønsker å dekke til gulv, eller annet inventar, må du gjøre dette klart på forhånd. Feier tar ikke ut sot der sotluke er i krypkjeller. 
 • For Ildsted med toppmontert stålskorstein kan sotluke sløyfes der det er mulighet for sotuttak via ildstedet. Ved feiing vil soten legge seg på innvendige brennplater(hvelv) disse må som oftest demonteres/tas ut fra brennkammeret for å få tatt ut all soten. Dette varierer fra ildsted til ildsted, ønsker du at feieren tar ut soten må du sette deg inn i bruksanvisningen for ditt ildsted, demontere/ta ut innvendig brennplate (hvelvplate) der hvor dette er nødvendig før feiing utføres.

Hvem har ansvar for hva?

Når feieren kommer for å feie, er han eller hun på sin arbeidsplass. Hvis feieren opplever at adkomst til skorstein ikke er forsvarlig, blir ikke feiingen utført. Lunner-Gran brann og redning, ved Gran kommune, har ansvaret for at feieren har en sikker arbeidsplass. Vi vil ivareta dette gjennom krav til feiere og huseiere.

Du som huseier har ansvaret for at det er tilrettelagt for feiing i boligen din, og at adkomsten er forsvarlig. Hvis du ikke har sørget for dette, er dette et avvik fra brannvernloven og du kan få pålegg om å utbedre adkomsten.

Slik skal adkomst til tak være

På alle tak med helling, skal det være montert takstige – både for at feieren skal kunne bevege seg trygt og for å unngå skade på taket. Alle bygg oppført etter 1989 (eller der det er lagt nytt tak) skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen.

På bygg oppført før 1989 (og det ikke er nytt tak) kan det fortsatt brukes gamle takstiger.* Takstigen skal være av varig materiale, fastmontert til bærende konstruksjon på minst tre punkter.

Takstigen skal rekke helt opp til skorsteinen. Har du flere skorsteiner skal det monteres gangbro mellom skorsteinene, eller monteres takstige til hver enkelt skorstein. Hvis skorsteinen er mer enn 120 centimeter høy, målt på skorsteinens kortside, skal det monteres feieplattform eller feieluke i skorsteinen.

*for risikovurdering feiing fra tak se "Krav til takstiger".

Feiing fra loft/feierluke

Huseier eller representant skal være til stede når vi feier fra loft, med unntak av eiendommer der feieren har tilgang til feieluke i byggets fellesarealer. Det skal være adkomst til loftet med forsvarlig stige eller oppgang. Pass på at det ikke er stablet ting foran og rundt skorsteinen, og at det er fri adkomst fra lofts luke/oppgang til feieluke. Gulv under feieluke skal være i ubrennbart materiale eller beskyttet med ubrennbar plate med dybde på minst 30 centimeter i skorsteinens bredde.

Bor du i leilighet?

Feieluken kan i noen tilfeller være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til boden. For at vi skal få tatt ut soten etter feiing, må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren. Er sotluken i en låst kjellerbod? I så fall må du sørge for at vi får adgang til denne.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feieravdelingen i Lunner-Gran brann og redning har startet opp med behovsprøvd feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger. 

Tilsyn er det viktigste forebyggende arbeidet vi gjør i hytter og fritidsboliger. Under tilsynet kontrollerer vi skorstein og ildsted (fyringsanlegget). Har du dokumentasjon av fyringsanlegget, skal du finne fram dette før tilsynet.

Vi sjekker

 • om fyringsanlegget er i tilfredsstillende stand
 • at skorstein med ildsteder er forskriftsmessig montert
 • slukkerutstyr, røykvarslere og rømningsveier

Hvis tilsynet avdekker behov for feiing, utfører vi dette samtidig - dersom det er tilfredsstillende adkomst på taket. Under overskriften "Aktuell informasjon" på denne siden finner du krav til takstiger og adkomst for feiing.

Du får en sms fra oss

Hvis vi ser behov for å gjennomføre tilsyn i din hytte eller fritidsbolig, sender vi deg en sms med kontaktinformasjon. Slik at du kan ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for tilsynet.

Bakgrunn for ordningen

Den 1. januar 2016 kom det en ny forskrift om brannforebygging. Denne erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.

Ny forskrift om brannforebygging sier at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegget i alle byggverk, hytter og fritidsboliger, på lik linje med bolighus. I Lunner og Gran er det totalt om lag 3000 fritidsboliger/hytter.

Har du glemt oss? Har ikke feieren vært hos deg?

For at vi skal sette opp ny avtale for feiing eller boligtilsyn vederlagsfritt (gratis), er det viktig at du kontakter feieren som har vært hos deg tidligst mulig, kommunene har satt en frist på 14 dager fra opprinnelig varslet feiing eller tilsyn for at dette fortsatt skal dekkes av det kommunale feiegebyret.

Hva skjer hvis vi ikke kommer til avtalt tidspunkt?

En sjelden gang hender det at vi ikke kan komme den datoen vi har varslet. Da sender vi en SMS til registrert beboer på eiendommen, eller brev med informasjon om endret tidspunkt i postkassen.

Har du fått varsel om boligtilsyn eller skal ha feiing fra loft, men har ikke mulighet til å være til stede på ny dato? Da kan du kontakte feieren som står oppført på varslingslappen, for å avtale dato og klokkeslett. Dette må du gjøre innen 14 dager etter du har mottatt varsel om ny dato for feiing/tilsyn.

Ønsker du å bestille tilsyn eller feiing

Ønsker du ekstra feiing eller tilsyn i boligen din, utenfor satt intervall for feiing og tilsyn for din bolig? Da må du betale for dette.

Ekstra feiing og tilsyn dekkes ikke av de kommunale avgiftene. Se egen prisliste under overskriften «Priser» på denne siden.

Hva innebærer feiing og tilsyn etter behov?

Lunner-Gran brann og redning vurderer behovet for feiing og tilsyn etter

 • fyringsvaner
 • type sot
 • fyringsanleggets stand
 • risikovurdering

Vi arbeider ut fra følgende intervaller for feiing og tilsyn: to, fire, seks og åtte år. Det at vi utfører feiing og tilsyn etter behov, betyr at det vil variere hvor ofte du vil få utført feiing og tilsyn hos deg. For boliger som er i bruk, vil det ikke gå mer enn seks år siden forrige besøk.

Oversikt over priser og fritak

Du kan søke om å få fritak fra feieavgiften hvis du

 • ikke har ildsted
 • har fjernet ildstedet
 • har et ildsted som ikke er i bruk og du har plombert skorsteinen med for eksempel en helle på toppen

Søk via skjemaet «Feiing og tilsyn - søknad om gebyrfritak», under overskriften «Skjema» på denne siden.

 • I Gran kommune blir feie- og tilsynsgebyret fakturert månedlig eller kvartalsvis sammen med kommunale avgifter, ut fra den avtalen du har med kommunen. Pris finner du under «Priser» på denne siden.
 • I Lunner kommune blir feie- og tilsynsgebyret fakturert årlig, sammen med kommunale avgifter.

Du må betale for feiing og tilsyn hvert år, uavhengig av hvor ofte vi utfører feiing og tilsyn hos deg. Dette gjelder alle bygg med fyringsanlegg. Feie- og tilsynsgebyret dekker en skorstein uavhengig av antall løp i skorsteinen. Er det flere skorsteiner er det et gebyr per skorstein.

For Gran og Lunner kommune har kommunestyret vedtatt lokale forskrifter som regulerer gebyret og gjennomføring av feiing og tilsyn. Disse er kunngjort i lovdata og kan leses her:

Gran Kommune

Lunner Kommune

Christian Aune

feierformann
christian.aune@gran.kommune.no
90 97 81 88