Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran idrettsråd

Gran Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.

Ifølge vår lov skal Idrettsrådet

 • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet er et rådgivende organ som gir sine prioritering når det gjelder kommunale midler, kommunal plan og spillemiddelfordeling. I tillegg fordeler Idrettsrådet LAM-midler som kommer fra Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund.

Arbeidsprogram for Gran idrettsråd

Gran idrettsråd skal

 1. ha et aktivt samarbeid med Gran kommune for å styrke folkehelsearbeidet
 2. ha et aktivt samarbeid med relevante aktører for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi
 3. opprettholde et godt samarbeid med Lunner idrettsråd
 4. jobbe for økt tilgang til kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg for frivillige lag og foreninger 
 5. utrede muligheter for svømmeanlegg og flerbruksanlegg på Hadeland
 6. fokus på å motvirke de negative konsekvenser etter koronasituasjonen (spesielt med tanke på tilbud, aktivitet og frivillige) 
 7. arbeide for å øke kommunale driftstilskudd for idretten i Gran kommune

Styret og tillitsvalgte

Styret består av: Turid Elvevoll (leder), Roy Steinar Torheim (styremedlem), Vegard Øftsaas (styremedlem), John Hofoss ( styremedlem), Christian Næss (styremedlem), Cato bang (styremedlem)

Varamedlemmer er: Nils Tarjei Nielsen og Thor Erik Gjefsen

Kontrollutvalg: Trude Larsen, Ivar Stubberud og Per Gunnar Løvhaug

Valgkomite er: Harald Bjøralt, Svein Ludvigsen, Ellen Sagengen 

Idrettslag som er tilknyttet Gran idrettsråd

 • Bjoneroa idrettslag
 • Brandbu idretsforening
 • Gran håndballklubb
 • Gran idrettslag
 • Hadeland kampsport
 • Hadeland kvinnefotballklubb
 • Hadeland modellflyklubb
 • Hadeland orienteringslag
 • Hadeland sportsskyttere
 • Jaren idrettslag
 • Midtre Brandbu ungdoms- og idrettslag
 • Moen sportsklubb
 • Nordre Brandbu idrettslag
 • Søndre Ål sportsklubb
 • Tingelstad idrettsforening
 • Tingelstad skiskytterklubb
 • Vestre Gran idrettslag

Skytterlag er ikke medlem av Norges idrettsforbund (NIF), men Tingelstad skytterlag, Vestre Brandbu skytterlag og Bjoneroa skytterlag blir tatt hensyn til i forbindelse med utdeling av kommunale midler, og kan søke om spillemidler.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Mål og målgrupper

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6–12 år) og/eller ungdom (13–19 år).

Her kan du lese de lokale kriteriene for tildeling, vedtatt av årsmøtet i Gran idrettsråd.

Rent Idrettslag

Gran Idrettsråd oppfordrer alle lag  til å sertifisere seg som et Sunt Idrettslag. Gå inn på denne nettsiden for å få hjelp til hvordan man gjør dette: https://www.rentidrettslag.no/

Trenerattesten

Norges Idrettsforbund har tilbud om trenerattesten og det er en egen attest for barnetrenere og ungdomstrenere. Gran Idrettsråd oppfordrer idrettslag til å passe på at sine trenere går gjennom dette og mottar attest.

For mer informasjon, se: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Gran idrettsråd