– Jeg er fornøyd med at vi nå har vedtatt å søke om å bytte fylke til Akershus. Det betyr at vi er ett skritt nærmere å få samlet Hadelands-kommunene i samme fylke, sier ordfører i Gran, Gunn Elisabeth Alm Thoresen.

Hun peker på at fylkeskommunens rolle er å ivareta oppgaver som for eksempel videregående opplæring, tannhelse, fylkesveger, kollektivtransport og regional planlegging. Og uansett hvilket fylke Gran er en del av, skal fylkeskommunen løse de samme oppgavene. 

– Å bytte fylke er kanskje ikke noe folk vil merke mye av i sin hverdag. For oss som jobber i kommunen kan arbeidet bli lettere og mer effektivt hvis vi bytter fylke til Akershus. Både Lunner og Jevnaker er i Akershus fylke i dag og vi samarbeider om mange kommunale tjenester. Det gjør at vi i Gran i dag må forholde oss til to fylker, både administrativt og politisk, fortsetter ordføreren. 

Dette skjer videre

Det første som skjer nå er at Gran kommune sender søknad om fylkesbytte til Stortinget. Søknaden sendes via Statsforvalteren i Innlandet, som vil innhente uttalelser fra aktuelle berørte parter om saken, før søknaden sendes videre. Blant dem som skal uttale seg om saken, er de to berørte fylkeskommunene Innlandet og Akershus, i tillegg til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren i Innlandet vil, på bakgrunn av høringsuttalelser og vedtaket i Gran kommunestyre, gi sin innstilling (anbefaling) i søknaden som sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet. Deretter vil regjeringen lage en innstilling i saken til Stortinget, som til slutt fatter vedtak om eventuell overføring til nytt fylke for Gran kommune. 

Gran kommune legger vekt på at det må skje en avgjørelse så raskt som mulig, seinest i løpet av våren 2025. Departementet antyder at faktisk skifte av fylke kan skje fra og med januar 2028 - etter neste kommunestyre - og fylkestingsvalg høsten 2027.

Kommunestyrets vedtak

  1. Gran kommune ønsker å bytte fylke fra Innlandet fylke til Akershus fylke. 
  2. Søknad om fylkesbytte sendes Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling, høring og oversendelse til Kommunal- og distrikts-departementet.