Forskrift om nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trådde i kraft 1. januar 2023. De regionale miljøkravene setter restriksjoner på hvilke arealer som kan jordarbeides om høsten, og krav til buffersone langs vassdrag.

Gjelder miljøkravene foretaket mitt?

Lurer du på om ditt foretak er omfattet av de nye regionale miljøkravene, kan du gå inn i kartet for å se om arealer du disponerer har fått miljøkrav.

Det er to ulike nivåer for miljøkrav inndelt i miljøkravsone 1 og 2. De ulike miljøkravene  som ligger i miljøkravsone 1 og -sone 2 finner du i forskriften om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken (lovdata.no). 

Veiledningsmateriale

Statsforvalteren legger ut veiledningsmateriale til deg som er bonde senest 1. mars 2023.

Følg med på Statsforvalterens side her.