Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Utvidelse av Gran tre – varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering og § 12-8, varsles det oppstart av  reguleringsplanarbeid for del av gnr.64 bnr.1, «Dæhlen» som tilleggsareal til gnr.64 bnr.10 Gb Gran Tre AS i Gran kommune.

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2021, avsatt til LNF-område.

Området ligger på nordsiden av Gb Gran Tre AS og formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av dagens virksomhet.

Det stilles ikke krav om konsekvensutredning.

 Alle plandokumenter kan sees i gran kommunes planinnsyn https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E287

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til Ingeniør Sverre Hagen, tlf 97407006 eller sverre.hagen@hebb.no

Innspill og kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig innen 23.august 2021 til:

Ingeniør Sverre Hagen, Postboks 26 ,2714 Jaren.

Kopi av innspillene sendes Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no

Kommuneplanens arealdel er vedtatt

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 20. mai 2021. Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Mer informasjon
Du kan lese bestemmelsene og retningslinjene for kommuneplanens arealdel her. Videre vil du finne flere dokumenter og se kart i Planinnsyn.

Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanen. Vi i Gran kommune gjør vedtaket kjent i tråd med plan- og bygningslovens § 11-15.

Planprogram for kommunedelplan oppvekst

Hva handler dette om?
Vi i Gran kommune er nå i oppstarten av arbeidet med kommunedelplan for oppvekst-området. Nå ønsker vi dine innspill til vårt forslag til planprogram for dette arbeidet.

En kommunedelplan er en overordnet plan som beskriver et bestemt tema. Kommunedelplanen vil være styrende for tjenestene kommunen gir innenfor oppvekstområdet, og vil blant annet si noe om mål og retning for arbeidet med tjenestene. Den vil også si noe om framtidige utfordringer.

Forslaget til planprogram sier noe om hvordan vi i kommunen skal jobbe med å utarbeide kommunedelplanen. 

Mer informasjon

Du kan lese planprogrammet for kommunedelplan oppvekst her.

Har du innspill?

Vi ønsker at planen skal bli så god som mulig. Derfor ønsker vi innspill fra deg i dette arbeidet. Les derfor gjennom forslaget og gi oss innspill på e-post innen 23. august 2021.

Ny lokal forskrift for motor- og luftfartøyferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune

Hva handler dette om?
Kommunestyret i Gran vedtok den 26. november 2020 en ny forskrift om motorferdsel på alle vann i kommunen. Denne ble kunngjort på lovdata og trådte i kraft 11. mai 2021. Forskriften har som formål å regulere all ferdsel slik at våre vann blir et attraktivt sted for alle brukere, samtidig som vi ivaretar hensynet til natur og miljø.

Mer informasjon
Alle som ønsker å ferdes på vann- og vassdrag i kommunen må gjøre seg kjent med forskriften. Du kan lese hele forskriften på lovdata.no.

Dette er de mest sentrale punktene i forskriften:

  • I den lokale forskriften er bruk av vannskuter begrenset til å kun være tillatt på Randsfjorden.
  • For alle andre vann hvor bruk av motorbåt tillates, er fem knop maks hastighet. Fem knop gjelder også i en 100 meter-sone fra land, øyer og holmer i hele Randsfjorden.
  • Alle plikter å ferdes med stor aktsomhet og unngå unødig forstyrrelse av andre brukere, vilt, -fiske og fugleliv.

For verneområdene; Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg fuglefredningsområde og Røykenvika fuglefredningsområde gjelder egne forskrifter.

Renovasjonsforskrift på høring

Hva handler dette om?

Nå er det laget et forslag til ny renovasjonsforskrift, som gir regler for forholdet mellom HRA og abonnentene. Denne forskriften er nå ute på høring, noe som betyr at du kan komme med innspill til forslaget.

Mer informasjon

Forskriften regulerer forholdet mellom HRA som tjenesteleverandør på vegne av kommunene, og innbyggerne som abonnenter til HRAs tjenester, jf. forurensningsloven § 30.
HRA har kunder som har næringsavfall, for eksempel restauranter, skoler og barnehager. Forskriften vil ikke gjelde for disse. Forholdet til næringskunder vil som i dag skje gjennom  avtaler.HRA har siden starten hatt felles likelydende forskrift for de fem eierkommunene, noe dagens eierstrategi legger føringer for at skal fortsette.

Du kan lese mer om hvorfor forskriften skal endres og hva disse endringene går ut på, på HRAs nettsider. Der finner du også lenke til dagens forskrift, forslaget til endret forskrift og et notat som hører til dette.

Har du innspill?

Du kan gi ditt innspill til forslaget innen 10. august 2021. Du sender inn innspillene skriftlig per e-post til firmapost@hra.no eller i posten til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA), Musmyrveien 10, 3520 Jevnaker.

Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C - høring og offentlig ettersyn

Hva handler dette om?
Reguleringsplan for Lygna felt C ble behandlet i kommunestyret den 23.03.2021, sak 25/21, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10. Planområdet ligger på Lygna, sør for allerede utbygd felt Lygnalia A og B. Planområdet er på om lag 146 dekar. Innenfor planområdet er det planlagt 53 hyttetomter.

Mer informasjon
Du kan se plandokumentene på Gran kommunes hjemmeside ved å gå inn på følgende lenke:

https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E285

Forslag til kommunedelplan for kultur i Gran kommune 2021–2033

Hva handler dette om?
Vi i Gran kommune har laget et forslag til ny kommunedelplan for kultur i perioden 2021–2033. Planen er et overordnet styringsdokument, som blant annet sier noe om hvordan vi skal arbeide med kultur i perioden og hva vi skal satse på.

Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av Planprogram for kommunedelplan for kultur som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2019 (K-sak 19/00187). Kommunestyret vedtok i sitt møte 23. mars 2021 å legge forslaget til ny kommunedelplan ute på høring. Planen skal til ny politisk behandling i juni.

Mer informasjon

Du kan lese forslag til kommunedelplan kultur her.

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg

Hva handler dette om?
Vi i Gran kommune er nå i oppstarten av arbeidet med kommunedelplan for helse omsorg. Program for arbeidet er nå foreslått og vi ønsker dine innspill om dette.

En kommunedelplan er en overordnet plan som beskriver et bestemt tema. Fra før av har vi ikke en egen kommunedelplan for helse og omsorg. Kommunedelplanen vil være styrende for helse- og omsorgstjenestene kommunen gir, og vil blant annet si noe om mål og retning for arbeidet med tjenestene, og framtidige utfordringer.

Forslaget til planprogram sier noe om hvordan vi i kommunen skal jobbe med å utarbeide kommunedelplanen. 

Mer informasjon

Du kan lese forslag til planprogram for kommunedelplan helse og omsorg her.

Oppstart av reguleringsplan for Nedre Kongsli

BBA Tomteutvikling AS starter opp planlegging av området Nedre Kongsli. Område ligger på Jaren, like nord for tidligere Alm Pensjonat. Hensikten med planarbeidet er å regulere for eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Atkomst er planlagt via vegen Kongsli og en ny privat veg fra Movegen.

Du kan se alle dokumentene i saken ved å gå inn i kommunens planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E274

 

Reguleringsplan for Bildenmoen

Reguleringsplan for Bildenmoen ble behandlet i Planutvalget 10.03.2021, sak 12/21, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12–10.
Planområdet ligger øverst i Julibakka, grensende inntil eksisterende boliger på Tomtebråtan.
Planområdet er ca. 23 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 16 tomter.
Innen hver tomt åpnes det opp for to boenheter innenfor en bygningskropp, enten som enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig.

Du kan se alle plandokumentene i  planinnsyn https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283 Dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter».

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, til postmottak@gran.kommune.no eller via planinnsyn innen 12. mai 2021.

 

 

 

 

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 – høring

Hva handler dette om?

Forslag til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 ble behandlet i Planutvalget 27. januar, sak 4/21.  Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Nåværende planforslag er omarbeidet på bakgrunn av vedtak i Planutvalget 15. april 2020. Reguleringsplanen omfatter et område i Øvre Hovsgutua, sør for Bæssfarjordet i Gran. Planområdet er på ca. 6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for blokkbebyggelse.

Informasjonsvideo

På grunn av korona-situasjon, er det i stedet for åpnet informasjonsmøte laget en informasjonsvideo. Denne kan sees her. Informasjonsfilm om Øvre Hovsgutua 5 .

Mer informasjon

Du kan se alle plandokumentene i planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E260 De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter». For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

 

 

Oppstart av reguleringsplan for Lauvlia øst

Brynsås eiendom starter opp planlegging av området Lauvlia øst. Område ligger i Moen, øst for eksisterende Lauvlia boligfelt. Hensikten med planarbeidet er å regulere nye eneboligtomter og å utvide den kommunale vegen Løvlia.

Du kan se alle dokumentene i saken ved å gå inn i kommunens planinnsyn 

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Gran kommunestyre vedtok i sitt møte 18. juni 2020 en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. Planen legger til rette for ombygging av fergeleier på Tangen og Horn for el-ferje, ny bussterminal på Horn og utvidelse av slipp på Horn.

Mer informasjon
Du kan se alle plandokumentene her: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E276