Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Doktorgaarden

Hva handler dette om?
TEKplan Jarenstranda 1 AS varsler om reguleringsplanarbeid for Doktorgaarden. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Hensikten med planarbeidet er å fremme et reguleringsforslag (boligformål) med høy utnyttelse i form av blokkbebyggelse.

Planområdet ligger i sør i Gran sentrum og er på ca. 23 daa, vist på kartutsnittet under. Planområdet inkluderer boligområde 6 med tilgrensende LNF-område i kommunedelplan for Gran sentrum. I utviklingsveilederen for Gran sentrum er planområdet del av det indre sentrumsområdet. (I sør følger plangrense senterlinje Jarenstranda, i øst senterlinje for Horgenmoen/ tidligere rv. 4 og i vest Gjøvikbanen.)

Mer informasjon
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til TEKplan Jarenstranda 1 AS ved Viktor Johansen, tlf. 48 07 53 61, post@drgaarden.no. Alle dokumenter i plansaken blir fortløpende tilgjengelige i Gran kommunes plandialog under Vis dokumenter.

Du kan komme med innspill
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til post@drgaarden.no eller til TEKplan Jarenstranda 1 AS v/ Viktor Johansen, Jarenstranda 14, 2750 Gran. Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no, eller i posten til Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Høringsfristen settes til 4. mars 2020.

Videre saksgang
Innspill vil bli behandlet gjennom planprosessen og hvordan de er håndtert vil bli svart ut i forbindelse med innsending av planforslag til 1.gangs behandling i Gran kommune. Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil legges ut og varsles av Gran kommune.

Oppstart Doktorgaarden.JPG

Varsel om oppstart av planarbeid for Bildenmoen

Hva handler dette om?
Rambøll varsler om reguleringsplanarbeid for Bildenmoen.Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse. Det vil i hovedsak planlegges for etablering av eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse.Planområdet ligger i Julibakka, vest for Brandbu og sør for Røykenvika. Planområdet foreslås avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I nord grenser planområdet mot det eksisterende boligområdet Tomtebråtan i Julibakka. I øst grenser området mot skog og fulldyrka mark. I sør grenser området mot skog. I vest er plangrensa lagt langs senterlinje i fv. 2314 Julibakka.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Ragnhild Børke Andresen, tlf. 97 76 81 63, ragnhild.borke.andresen@ramboll.no.
Alle dokumenter i plansaken blir fortløpende tilgjengelige i Gran kommunes plandialog (Lenke: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283), under Vis dokumenter.

Du kan komme med innspill
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til ragnhild.borke.andresen@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no, eller i posten til Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Høringsfristen settes til 02.03.2020.

Videre saksgang
Innspill vil bli behandlet gjennom planprosessen og hvordan de er håndtert vil bli svart ut i forbindelse med innsending av planforslag til 1.gangs behandling i Gran kommune. Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil legges ut og varsles av Gran kommune.

 

Varsel om oppstart Bildenmoen.JPG

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata - vedtatt plan

Hva handler dette om?
Kommunestyret i Gran kommune vedtok reguleringsplan for området Lidskjalvgutua/Storgata, i sitt møte 12.desember 2019. Vedtaket er gjort i tråd med plan- og bygningslovens § 12 tolvte ledd. Dette området ligger sentralt i Gran sentrum. Det avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna (framtidig miljøgate) og av framtidig forlengelse av Hovsgutua. 

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med tre til seks etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Se skisse av planene under.

Illustrasjon - Gran park

Si din mening!
Du har mulighet til å klage på vedtaket, hvis du er en part i saken eller har rettslig klageinteresse. Du kan i så fall sende din klage via e-post eller i posten til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Klagen må sendes innen tre uker etter kunngjøring 8. januar 2020.

Mer informasjon
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan og flere vedlegg. Disse er tilgjengelig under sakspapirer til Kommunestyrets møte 12.12.2019, sak 50/19. 

Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike steg i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

Slik bruker du verktøyet
For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG

 

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå skal derfor Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gran kommune starte planleggingen av dette arbeidet. Det vil si at vi skal starte å lage en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. 

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken.
Statens vegvesen har en egen informasjonsside om prosjektet.

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet. Det gjør du ved å sende e-post til Statens vegvesen, eller brev i posten til Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Ål, 2605 Lillehammer. Send kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Husk å merke e-posten eller brevet ditt med 19/69857. 

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00