Skisseprosjektet for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen vil inneholde:

 • en beskrivelse av prosjektet
 • plantegninger
 • fasadetegninger
 • utomhusplan
 • flytdiagrammer
 • usikkerhetsanalyse med kalkyle
 • gjennomføringsstrategi

Budsjettrammen for skisseprosjektet er 10,9 millioner kroner.

Ønsker mindre usikkerhet

Først var planen at skisseprosjektet skulle behandles politisk i mars 2023. Nå er saken utsatt til mai. Årsaken til dette er først og fremst at

 • kompleksiteten i prosjektet er økt siden forrige runde
 • vi prosjekterer mer grundig i skisseprosjektet, for å redusere usikkerheten i neste fase (forprosjekt-fasen) og sikre at konseptet som presenteres, er gjennomførbart. Dette gjør vi for å unngå overraskelser og kostnadsdrivende endringer i senere faser, i størst mulig grad.
 • det tar tid å få informasjon fra alle parter, for eksempel Sykehuset Innlandet som også planlegger tjenester i det nye bygget
 • vi har nye medarbeidere i flere sentrale roller i prosjektet, som rådmann, kommunalsjef for helse og omsorg og ledere ved dagens to sykehjem, og nye innleide konsulenter, rådgivere og prosjektledelse

Skisseprosjektet skal etter planen behandles i formannskapet 11. mai og i kommunestyret 25. mai.

Mer tid til å involvere tjenestene

I forrige runde av prosjektet, bidro korona-pandemien til at arbeidet ble mer utfordrende enn normalt - på flere måter. Blant annet ble det utfordrende å involvere tjenestene som planlegges inn i nytt helse- og omsorgssenter, nok. Dette jobber vi derfor grundigere med i nytt prosjekt. Undervegs har vi også fått innspill fra flere ulike interessegrupper, som:

 • ungdomsrådet
 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • ansattrepresentanter
 • frivilligheten
 • trivselsverter
 • Birdlife Hadeland

Verdifull erfaring

Pandemien har videre gitt oss erfaringer fra helse- og omsorgstjenestene som har bidratt til at vi har endret vesentlig i rom- og funksjonsprogrammet. Slik skal vi bli bedre rustet til å håndtere krevende smittesituasjoner i framtiden.

Modell av nytt helse- og omsorgssenter

Modell for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen.Kred.: Stein Halvorsen Arkitekter AS© Gran kommuneFoto: null

Bakgrunnsinformasjon

Gran kommunestyre stoppet forrige prosjekt om å bygge nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, i sitt møte i desember 2020. Kommunen har fortsatt behov for nytt bygg til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Derfor vedtok kommunestyret å videreføre prosjektet med noen endringer, i juni 2021. 

I mars 2022 vedtok kommunestyret å starte opp nytt skisseprosjekt.