Kommuneplanens samfunnsdel skal fortelle hvordan Gran kommune kan bli et best mulig samfunn. Den er en bred, langsiktig plan som konkretiserer politiske mål og visjoner for Gran kommune, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter.

Planen peker på behov og utfordringer på ulike samfunnsområder, og forteller hvordan behovene kan dekkes.

Gran kommunestyre behandlet forslag til kommuneplanens samfunnsdel i møte 22. juni 2022 som sak 55/22. Kommunestyret vedtok å legge kommuneplanforslaget ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11. Høringsfristen er 15. september 2022.