I Gran kommune planlegger vi å bygge nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, nord i Gran sentrum. Bakgrunnen er at vi trenger flere sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger. 

Sykehuset Innlandet vil også etablere lokalmedisinsk senter i lokaler tilknyttet nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen.

Litt historie

Her er en kort oversikt over viktige milepæler i prosjektet:

Juni 2017

Gran kommunestyre vedtok å sette i gang investeringsprosjektet "Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen".

Dette prosjektet arbeidet kommunen med fram til desember 2020. Da var det gjennomført mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt, før det ble gjennomført en anbudskonkurranse.

Desember 2020

Kommunestyret vedtok å stanse prosjektet, med nye føringer for et nytt prosjekt. Du kan lese vedtaket i saken på informasjonssiden om prosjektet.

Juni 2021

Kommunstyret vedtok å videreføre nytt prosjekt, med flere presiseringer. Her vedtok politikerne at Gran kommune skal bygge 88 sjukehjemsplasser og 32 mindre omsorgsboliger på Sagatangen.  Du kan lese vedtaket i saken på informasjonssiden om prosjektet.

Januar 2022

Sykehuset Innlandet inngikk intensjonsavtale med Gran kommune om leie av lokaler i tilknytning til nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen. Du kan lese mer om disse planene her.

Mars 2022

Kommunestyret vedtok å sette i gang skisseprosjekt. Samtidig vedtok politikerne at kommunen skal vurdere inkludere hjelpemiddellager og barrierevaskeri i prosjektet, men dette kan bli tatt ut igjen i løpet av skisseprosjekt- eller forprosjektfasen.  Du kan lese vedtaket i saken på informasjonssiden om prosjektet.

Modell av nytt helse- og omsorgssenter

Modell for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen.Kred.: Stein Halvorsen Arkitekter AS© Gran kommuneFoto: null

Fasene i prosjektet

Her er en oversikt over de ulike fasene i prosjektet:

Mulighetsstudie

I forrige prosjekt ble det gjennomført en mulighetsstudie for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen. Kommunestyret har vedtatt at denne skulle gjenbrukes i nytt prosjekt.

Skisseprosjekt juni 2022-april 2023

Kommunestyret vedtok i mars 2022 at kommunen skulle sette i gang nytt skisseprosjekt. Dette ble startet opp i juni samme år.

I denne fasen skal vi tegne bygg og rom, beskrive hvilke funksjoner som skal inn i bygget, teknisk infrastruktur og kalkyle for prosjektet. Skisseprosjektet skal ferdigstilles i løpet av april 2023, og skal til politisk behandling i kommunestyret i mai.

Forprosjekt - oppstart mai 2023

I mai 2023 skal kommunestyret behandle skisseprosjektet og vurdere om vi skal gå videre til forprosjekt-fasen. Da vil politikerne samtidig få lagt fram et forslag til framdriftsplan for denne fasen.

I forprosjekt-fasen planlegger vi prosjektet videre, på et mer detaljert nivå enn i skisseprosjektet.

Gjennomføring

Hvis politikerne etter forprosjektet vedtar å gjennomføre planene, skal vi gå videre til følgende trinn i gjennomførings-fasen:

  • jobbe med anbudsdokumenter
  • utføre anbudskonkurranse
  • bygge
  • overta bygg og flytte inn