Folkehelseoversikten 2018 viser at Gran ligger dårligere an enn landet for øvrig når det gjelder psykiske plager hos innbyggere fra 15 år og oppover. Nå har politikerne i Gran har vedtatt ny strategiplan for psykisk helse og rus, for 2018-2022. 

Dette skal vi prioritere i arbeidet med psykisk helse i denne perioden:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid. Det gjelder spesielt foreldreferdigheter i kommunen og bruk av antimobbeprogram for skolene.
  • Boligtilbud til voksne med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse.
  • Et samlet kommunalt tilbud til barn med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlige atferdsproblemer.

Her kan du lese hele strategiplanen.

Hvordan jobber vi med psykisk helse i Gran?

Det er DPS (Distriktpsykiatrisk senter) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) som sammen med oss i kommunen har ansvaret for oppfølging av barn og voksne med de mest alvorlige tilstandene.

Voksne, barn og unge med lette eller moderate psykiske vansker og lidelser skal få oppfølging og behandling gjennom kommunens helsetjeneste. Denne tjenesten består av:

  • Psykisk helsetjeneste: behandlings- og oppfølgingsteam, dagsenter og leiligheter med nærhet til heldøgns bemanning (Haugsbakken)
  • Helsestasjonen
  • Inntaksteam, et lavterskeltilbud for familier, skoler og barnehager som ønsker bistand
  • Kommunepsykologen
  • Kommunalt kriseteam