Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. juni 2021 kl. 16:01

Informasjon om koronavirus

Les mer

Kommunal kompensasjonsordning

Nå kan du som driver næring i Gran søke koronatilskudd fra kommunen.

Disse fordeler seg på to ordninger

  • Kommunal kompensasjonsordning
  • Ekstraordinært næringsfond ( informasjon finner du på egen side)

Kommunal kompensasjonsordning

Gran har fått tildelt midler til en ny, nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. (Se KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien).

Kommunen fikk først tildelt 1,25 millioner kroner, men har i uke 16 fått ytterligere 1,5 millioner kroner til formålet.

Vi ser for oss å tildele med minimumsbeløp 50 000 kr og maksimum 200 000 kr (eventuelt med en åpning for å gjøre unntak). Dette er summer som kan være viktige for små og mellomstore bedrifter. Departementet har fastlagt at søknader skal sendes inn via tilskuddsportalen www.regionalforvaltning.no  

Kunngjøringen finner du på www.regionalforvaltning.no under fanen «Støtteordninger», kryss av for Innlandet, eller søk på Gran (øverst). Det åpnes for søknader 14. april, med søknadsfrist 30. april. Se under, «Slik søker du», for informasjon om å registrere seg som søker og enkel veiledning til søknaden. 

Lenke til kunngjøringsteksten: Kommunal kompensasjonsordning - kunngjøringsteksten

Hva blir det mulig å søke om penger til?

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Departementet peker i tildelingsbrevet på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Den lokale tildelingen «kommunal kompensasjonsordning» kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Se kunngjøringen på www.regionalforvaltning.no .

Kort oppsummert vil tildeling skje med følgende prioritering:

1.   Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

2.   Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte  (areal-)rammer for drift.

Hvem kan søke?

I saken kommunestyret behandlet 24/3, skriver rådmannen:

«Dette er en kompensasjonsordning som skal forvaltes av kommunene for å kompensere «lokale virksomheters kostnader eller tap». Den kommer som tillegg til tidligere kompensasjonsordninger, og innrettes mot lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor (vår markering) de generelle kompensasjonsordningene. Departementet skriver i tildelingsbrevet at «[k]ommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.». Videre pekes det på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Slik søker du

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere.

 

Kontaktinformasjon Hadelandshagen AS

Dagfinn Edvardsen,
Hadelandshagen AS 
dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net
90 88 97 67

 

Gaute Øvrebotten

seniorrådgiver kultur og samfunn
gaute.ovrebotten@gran.kommune.no
97 52 99 08