Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Kommunal kompensasjonsordning

Nå kan du som driver næring i Gran søke koronatilskudd fra kommunen.

Disse fordeler seg på to ordninger

Gran har fått tildelt midler til en ny, nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. (Se KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien).

Kommunen har fått tildelt 1,25 mill. kroner til formålet. Dette er ikke veldig mye, gitt det kommer mange søknader som kommer inn under ordningen. En ser for seg at tildeling planlegges med minimumsbeløp 50 000 kr økende til maksimum 200 000 kr (eventuelt med en åpning for å gjøre unntak), med et blikk på søknadsbeløp. Dette er summer som kan være viktige for små og mellomstore bedrifter. Departementet har fastlagt at søknader skal sendes inn via tilskuddsportalen www.regionalforvaltning.no  

Kunngjøringen finner du på www.regionalforvaltning.no under fanen «Støtteordninger», kryss av for Innlandet, eller søk på Gran (øverst). Det åpnes for søknader 14. april, med søknadsfrist 30. april. Se under, «Slik søker du», for informasjon om å registrere seg som søker og enkel veiledning til søknaden. 

Lenke til kunngjøringsteksten: Kommunal kompensasjonsordning - kunngjøringsteksten

Hva blir det mulig å søke om penger til?

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Departementet peker i tildelingsbrevet på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Den lokale tildelingen «kommunal kompensasjonsordning» kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Se kunngjøringen på www.regionalforvaltning.no .

Kort oppsummert vil tildeling skje med følgende prioritering:

1.   Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

2.   Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte  (areal-)rammer for drift.

Hvem kan søke?

I saken kommunestyret behandlet 24/3, skriver rådmannen:

«Dette er en kompensasjonsordning som skal forvaltes av kommunene for å kompensere «lokale virksomheters kostnader eller tap». Den kommer som tillegg til tidligere kompensasjonsordninger, og innrettes mot lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor (vår markering) de generelle kompensasjonsordningene. Departementet skriver i tildelingsbrevet at «[k]ommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.». Videre pekes det på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Slik søker du

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere.

 

Kontaktperson

Gaute Øvrebotten, seniorrådgiver Kultur og samfunn
97 52 99 08, gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Kontakt gjerne Hadelandshagen AS for råd til søknadsarbeidet.