Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommuneplanen er Gran kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for hvordan kommunen skal utvikles og hvordan arealene skal forvaltes. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal fortelle hvordan Gran kommune kan bli et best mulig samfunn. Den er en bred, langsiktig plan som konkretiserer politiske mål og visjoner for Gran kommune, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter.

Den peker på behov og utfordringer på ulike samfunnsområder, og forteller hvordan behovene kan dekkes.

Kommuneplanens samfunnsdel ble endelig vedtatt i kommunestyret 17. november 2022.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. 

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Rullering av kommuneplanens arealdel - oppstart 2022