Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring og høring

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her.

Om høring og offentlig ettersyn

Høring
Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Søknad om tillatelse til etablering av landbasert røyeproduksjon

Hva handler dette om?
Gran kommune har mottatt søknad om tillatelse til etablering av landbasert røyeproduksjon. Søknaden er videresendt av Oppland fylkeskommune.
Søker er Anne Lysen, og anlegget som hun ønsker å etablere ligger ved Lysentangen. Området ligger ved Randsfjorden, sør for Røykenvik. 

Søker ber om tillatelse til oppforing av røye på egen eiendom, fra øyerogn til slakteferdig matfisk. Både inntak og utslipp av vann skal skje i Randsfjorden.

Mer informasjon
Du kan lese hele søknaden her.
Du kan også lese søknaden i papirformat hvis du henvender deg i kommunetorget på Gran rådhus.

Du kan komme med innspill
Fram til 9. oktober har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Etter at søknaden har vært til høring, skal vi i Gran kommune sende en høringsuttalelse til Oppland fylkeskommune. Denne vil være basert på innkomne innspill og faglige vurderinger.

 

Oppheving av del av reguleringsplan for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud

Planutvalget vedtok i møtet 28.august 2019, å legge forslag til oppheving av reguleringsplan for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud ut på høring.

Hva handler dette om?
Planområdet det dreier seg om, omfatter en del av den gjeldende reguleringsplanen for endring av riksveg 4-strekningen mellom Sandvoll og Amundrud, ved krysset i Mohagen. 

Reguleringsplanen for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud  ble tidligere endret uten at hele planområdet var tatt med. På grunn av dette, ligger det igjen en del av kryssløsning som ikke kan bygges. Ved å oppheve denne delen av planen, vil tidligere plan for kryss til Mohagen sør bli gjeldende igjen.

Mer informasjon
Du kan se forslaget på kommunens planinnsyn. Her kan du også gi tilbakemelding til kommunen om forslaget, ved å trykke på knappen «Gi tilbakemelding».

Her kan du lese sakspapirene fra planutvalgets møte 28.august 2019, sak 33/19.

Du kan komme med innspill
Fram til 23. oktober har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG

Du finner nye kommuneplanbestemmelser og retningslinjer her.

 

Forslag til reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata

Hva handler dette om?
Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med 3 til 6 etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Planområdet ligger sentralt i Gran sentrum. Området avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna/ framtidig miljøgate og av framtidig forlengelse av Hovsgutua.

Planutvalget vedtok 07.08.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata ut til offentlig ettersyn.

Velkommen til åpent møte
Du kan få mer informasjon om forslaget i åpent møte tirsdag 24. september klokka 18.00–20.30. Møtet holdes på Lidskjalv, i Hovsvegen 1 i Gran. 

Si din mening!
Du kan gi dine innspill om planene innen onsdag 2. oktober 2019. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Mer informasjon
Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike stegene i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Størenslunden i Brandbu - oppstart av reguleringsendring

Hva handler dette om?
Størenslunden park jobber for å få til nytt servicebygg i Størenslunden. Servicebygget trenger også ny atkomstveg. På lengre sikt ønsker de også å oppgradere scenen. Gran kommune samarbeider med Størenslunden park om dette prosjektet og Feste Kapp AS er leid inn som konsulent for arbeidet.. 
Inne i Størenslunden ligger et felt med rydningsrøyser. Dette feltet er automatisk fredet etter kulturminneloven. Rydningsrøysene er delvis ødelagt av tidligere gravearbeider og Fylkeskonservatoren mener de nå har liten verdi.
Fordi noen av alternativene for ny atkomstveg kan komme i konflikt med rydningsrøysene, ønsker Gran kommune å søke Riksantikvaren om å frigi dem.
 
Du kan komme med innspill
Har du innspill til planarbeidet, sender du  brev eller e-post til Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller kapp@feste.no. Send gjerne kopi til Gran kommune, Rådhusvegen, 2770 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no. 
Frist for innspill er 07.09.2019.
 
Mer informasjon
Arbeidet med reguleringsplan skal vise og avklare ulike alternativer for plassering av nytt servicebygg og atkomstveg og avklare om Riksantikvaren kan frigi rydningsrøysene.

Det vil bli ny mulighet til uttale seg om reguleringsplanen når planutvalget har vedtatt at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med offentlig ettersyn vil det bli invitert til et åpent møte der berørte og interesserte kan få informasjon og uttale seg om planforslaget. Tidspunkt for dette kunngjøres samtidig med at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2019.

Alle dokumenter i saken kan sees i kommunens plandialog: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E280

kartutsnitt-31.jpg

 
Har du spørsmål? 
Ta kontakt med Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen, tlf. 991 06 114.

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå skal derfor Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gran kommune starte planleggingen av dette arbeidet. Det vil si at vi skal starte å lage en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. 

Kom på åpent møte!
Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune inviterer til åpent møte om prosjektet 22. august klokka 18.00, i Bjoneroa kulturbygg. Grunneiere og andre interesserte er velkommen til å delta. I møtet vil representanter fra vegvesenet og fylkeskommunen orientere om planarbeidet og prosjektet, og kunne svare på spørsmål.

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken.
Statens vegvesen har en egen informasjonsside om prosjektet.

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet. Det gjør du ved å sende e-post til Statens vegvesen, eller brev i posten til Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Ål, 2605 Lillehammer. Send kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Husk å merke e-posten eller brevet ditt med 19/69857. 

Forslag til kommunal planstrategi for perioden 2019–2023

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 20. juni 2019 å legge forslag til ny kommunal planstrategi, ut på høring.

Hva handler dette om?
Den kommunale planstrategien skal avklare de viktigste utfordringene som kommunen står overfor, knyttet til samfunnsutvikling og miljø. Videre skal planstrategien si noe om hvilke planer kommunen bør revidere eller lage for å møte disse ufordringene.

Planstrategien er sånn sett et hjelpemiddel for kommunen til å organisere sitt plan- og utviklingsarbeid. 

Mer informasjon
I forslaget for perioden 2019–2023 er det satt opp et forslag til hvilke planer som bør prioriteres i løpet av perioden. Her kan du lese forslaget.

Her kan du lese sakspapirene fra kommunestyremøtet 20. juni 2019, sak 64/19.

Du kan komme med innspill
Fram til 20. september 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Forslag om ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 20. juni 2019 å legge forslag til revidert lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, ut til offentlig ettersyn.

Hva handler dette om?
Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr bestemmer ikke hvor mye du skal betale for vann- og avløp i Gran kommune, men bestemmer hva du skal betale for og hvordan gebyrene skal regnes ut og kreves inn. 

Den lokale forskriften i Gran ble sist revidert i 2006. Siden den gang er det kommet nye standard abonnementsvilkår for vann og avløp, fra statlig hold. 

De viktigste endringene i forslaget er følgende:

  • Engangsgebyr for tilknytning av noe boliger/fritidsboliger foreslås betalt kun etter antall boenheter. Det betyr at regler knyttet til arealberegning av boliger er fjernet.
  • Tilknytningsgebyret for øvrig bebyggelse er foreslått begrenset oppat tilsvarende gebyret for et areal på 3.500 kvadratmeter. Dette er foreslått for at store bygg ikke skal få urimelig høye tilknytningsavgifter.
  • Det foreslås å innføre krav om vannmåler ved alle nye tilknytninger. Dette vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene og bedre kontroll med forbruk i forbindelse med lekkasjer.

Mer informasjon
Her kan du lese sakspapirene fra kommunestyremøtet 20. juni, sak 60/19. 

Her er noen viktige dokumenter i saken:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Gran kommune 2006.pdf
Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyr.pdf
Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.pdf
 

Du kan komme med innspill
Fram til 16. september 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00