Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring og høring

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her.

Om høring og offentlig ettersyn

Høring
Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

 • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
 • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
 • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
 • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Kunngjøringer og høringer

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå skal derfor Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gran kommune starte planleggingen av dette arbeidet. Det vil si at vi skal starte å lage en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. 

Kom på åpent møte!
Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune inviterer til åpent møte om prosjektet 22. august klokka 18.00, i Bjoneroa kulturbygg. Grunneiere og andre interesserte er velkommen til å delta. I møtet vil representanter fra vegvesenet og fylkeskommunen orientere om planarbeidet og prosjektet, og kunne svare på spørsmål.

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken.
Statens vegvesen har en egen informasjonsside om prosjektet.

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet. Det gjør du ved å sende e-post til Statens vegvesen, eller brev i posten til Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Ål, 2605 Lillehammer. Send kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Husk å merke e-posten eller brevet ditt med 19/69857. 

Forslag til kommunal planstrategi for perioden 2019–2023

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 20. juni 2019 å legge forslag til ny kommunal planstrategi, ut på høring.

Hva handler dette om?
Den kommunale planstrategien skal avklare de viktigste utfordringene som kommunen står overfor, knyttet til samfunnsutvikling og miljø. Videre skal planstrategien si noe om hvilke planer kommunen bør revidere eller lage for å møte disse ufordringene.

Planstrategien er sånn sett et hjelpemiddel for kommunen til å organisere sitt plan- og utviklingsarbeid. 

Mer informasjon
I forslaget for perioden 2019–2023 er det satt opp et forslag til hvilke planer som bør prioriteres i løpet av perioden. Her kan du lese forslaget.

Her kan du lese sakspapirene fra kommunestyremøtet 20. juni 2019, sak 64/19.

Du kan komme med innspill
Fram til 20. september 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Forslag om ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 20. juni 2019 å legge forslag til revidert lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, ut til offentlig ettersyn.

Hva handler dette om?
Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr bestemmer ikke hvor mye du skal betale for vann- og avløp i Gran kommune, men bestemmer hva du skal betale for og hvordan gebyrene skal regnes ut og kreves inn. 

Den lokale forskriften i Gran ble sist revidert i 2006. Siden den gang er det kommet nye standard abonnementsvilkår for vann og avløp, fra statlig hold. 

De viktigste endringene i forslaget er følgende:

 • Engangsgebyr for tilknytning av noe boliger/fritidsboliger foreslås betalt kun etter antall boenheter. Det betyr at regler knyttet til arealberegning av boliger er fjernet.
 • Tilknytningsgebyret for øvrig bebyggelse er foreslått begrenset oppat tilsvarende gebyret for et areal på 3.500 kvadratmeter. Dette er foreslått for at store bygg ikke skal få urimelig høye tilknytningsavgifter.
 • Det foreslås å innføre krav om vannmåler ved alle nye tilknytninger. Dette vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene og bedre kontroll med forbruk i forbindelse med lekkasjer.

Mer informasjon
Her kan du lese sakspapirene fra kommunestyremøtet 20. juni, sak 60/19. 

Her er noen viktige dokumenter i saken:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Gran kommune 2006.pdf
Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyr.pdf
Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.pdf
 

Du kan komme med innspill
Fram til 16. september 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

19 veger kan få nytt navn

Hva handler dette om?
19 veger i Gran kan få nytt navn. Språkrådet har kommet med sine anbefalinger. Nå vil vi høre din mening om saken.

Mer informasjon
Blant vegene som kan få nytt navn er

 • 1 veg på et byggefelt
 • 15 skogsbilveger på Lygna
 • 1 fylkesveg
 • 2 skogsbilveger ved Nordre Gulsjøen

Her finner du en oversikt over hvilke veger dette gjelder.

Du kan si din mening
Fram til 28. august 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill om saken. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Lygna hytteområde

Hva handler dette om?
Brandbu og Tingelstad almenning, og Lygnalia grunneierlag samarbeider om å lage en reguleringsplan for felt fem i Lygna hytteområde. 

Pilen i kartet viser det aktuelle planområdet.

Her finner du området
Området ligger ved Kvitberga, sør og øst for de områdene som er under utbygging. Felt fem er en del av områdeplan for Lygna sør hytteområde. Området som kan få ny reguleringsplan er om lag 300 dekar stort.

Mer informasjon
Ønsker du mer informasjon om saken, kan du finne varslingsdokumenter og andre dokumenter her.

Du kan si din mening
Fram til 5. august 2019 har du mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

Si din mening ved å sende e-post til Rambøll Norge AS, eller brev til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. Husk å sende kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Oppstart av planprosess for kulturområdet

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 3. april 2019, at Gran kommune nå skal starte med planprosess for kulturområdet.

Hva handler dette om?
Planen vi nå skal arbeide fram vil erstatte forrige kommunedelplan for kultur. Kommunestyret har vedtatt et planprogram for arbeidet med denne planen. Planprogrammet viser hvilke temaer vi ønsker å drøfte og behandle i planarbeidet. Planprogrammet kan du lese her.

Mer informasjon
Her kan du lese sakspapirene fra kommunestyremøtet 3. april, sak 22/19. 

Du kan komme med innspill
Fram til 7. juni 2019 har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer til planprogrammet. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.
 

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00