Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring og høring

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her.

Om høring og offentlig ettersyn

Høring
Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Kunngjøringer og høringer

Riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud

Nå kan du komme med innspill til planene for riksveg 4 på strekningen Sandvoll - Amundrud
Statens vegvesen og Gran kommune har nå lagt forslag om endringer for strekningen ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om forslaget.

Dette er forslaget
På strekningen Sandvoll-Amundrud var den tidligere planen å gjennomføre full utbygging av vegen etter standardklasse H5. Nå er forslaget å utbedre dagens veg til utbedringsstandarden U-H5. Dette innebærer at man i stedet for å rette ut kurver ved full ombygging, gjør en ren breddeutvidelse av eksisterende veg, uten utretting av kurver. I stedet for å bygge nye bruer, skal eksisterende bruer utvides. Tidligere var planen videre å oppgradere kryss i Mohagen med rundkjøringer. Dette ligger ikke inne i det nye forslaget. Innsparingstiltakene gjør også at Steinerud bru ikke kan reetableres etter utvidelsen av riksvegen. 

Vegvesenet og Gran kommune inviterer til åpen kontordag
Ønsker du å vite mer om planen, kan du besøke Statens vegvesens brakkerigg ved Lunner rådhus på Roa 14. februar 2019, mellom klokka 9.00-15.00. Da inviterer Statens vegvesen og Gran kommune til åpen kontordag. Representanter fra vegvesenet og kommunen er til stede for å svare på spørsmål.

Slik gir du innspill
Har du spørmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet, må du sende dette inn innen 11. mars 2019. Du sender det til Statens vegvesen, region øst, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller via e-post til firmapost-ost@vegvesen.no . Merk brev eller e-post med saksnummer 18/213353.

Har du spørsmål om detaljreguleringsplanen?
Ta kontakt med Sigrid Lerud i Gran kommune på telefon 61 33 84 99 eller via e-post sigrid.lerud@gran.kommune.no .

Mer informasjon
Vil du vite mer om planen, kan du gå inn på vegvesenets nettsider og lese mer.
Her finner du

Aktuelt regelverk
Planen legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan og bygningslovens §§12-10 og 3-7.

 

Rognekollen økogrend

Nå kan du komme med innspill til planene for Rognekollen økogrend
Et forslag til reguleringsplan for området Rognekollen ligger nå ute til offentlig ettersyn. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om planen. 

Dette er forslaget
Området Rognekollen ligger mellom Mohagen og Andfossen på Jaren, nordvest for Sandvollkrysset mellom riksveg 4 og fylkesveg 34. Her er det planlagt å bygge en økolandsby med mellom 150 og 190 boliger, for det meste rekkehus og firemannsboliger. Det kan bli mulighet for parsellhager og det legges til rette for montering av solcellepanel som en del av strømforsyningen. 

Areal som er regulert til barnehage tidligere, er beholdt uten forandring. 

Området vil ha adkomst fra vegen Rognebakken via Mohagevegen. Gangadkomst vil også være via vegen Rogne, med undergang under Gjøvikbanen. Planområdet er på 155 dekar.

Her kan du lese forslaget.

Slik gir du innspill
Du kan si din mening om planen fram til 4. februar 2019. Det kan du gjøre ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Har du spørsmål, kan du ringe Gran kommune på 61 33 84 00.

Slik finner du dokumentene i saken
Reguleringsplanen består av flere dokumenter. Disse dokumentene er tilgjengelige via Planinnsyn. Under "Tidsakse" under kartet trykker du på "Vis dokumenter". Da åpnes et nytt vindu. For å se alle dokumentene kan du trykke på pluss-tegnet som vises rett over "Saksframstilling" med rød skrift.
 

Ta kontakt med kommunetorget hvis du ønsker utskrifter av kartet.

Sagatangen

Gran kommunestyre vedtok reguleringsplan for Sagatangen i møtet 14.6.2018. 

Planområdet er på cirka 61,6 dekar og ligger i sørenden av Jarenvatnet. Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til parkering og grøntområder.

Hvis du er berørt av planen kan du klage på vedtaket, jamfør Forvaltningslovens kapittel VI og Plan- og bygningslovens § 1-9.
En eventuell klage sendes til Gran kommune, planavdelingen, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no, innen 9. januar, tre uker etter kunngjøring.

Lidskjalvgutua/Storgata

Nå kan du komme med innspill til planarbeidet for området Lidskjalvgutua/Storgata i Gran sentrum

Nå starter planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for området Lidskjalvgutua/Storgata i Gran sentrum. Området er på om lag 12,5 dekar og er markert med rødt i kartet under.

Slik kommer du med innspill

Har du innspill til planarbeidet kan du sende det til Felix Arkitekter AS v/Eva Sjue, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, eller til firmapost@felixark.no, innen 19. november. Kopi sendes til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no.

KartLidskjalvgutua.jpg

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS, på vegne av forslagsstiller TG Gran Eiendom AS. Naboer vil bli invitert til et åpent informasjonsmøte, før forslag til detaljreguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Alle får mulighet til å komme med innspill til planen når den legges ut til høring.

Om planområdet
Planområdet er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen, og inngår i det som er definert som "bykjernen" i kommunedelplan for Gran sentrum. 

Detaljreguleringsplan for området skal sikre formål i tråd med overordnede planer. Det vil si boliger og næring i kvartalsstruktur med tilhørende uteområder og gangforbindelser. Hensynssone for den bevaringsverdige bebyggelsen ned mot Storgata skal videreføres i ny reguleringsplan. 

Du kan lese mer om planene, og referat fra oppstartsmøtet her. 

Dammen 280/2 – endring for del av Kvernstad

Gran kommunestyre vedtok i møte den 19.09.2019 som sak 69/18 følgende reguleringsplan (i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12):

Reguleringsplan for Dammen 280/2 – endring for del av Kvernstad:

Planen erstatter delvis reguleringsplan for Kvernstad. Planområdet er på cirka 49,2 dekar og grenser i nord til fylkesveg 52 Nysetvegen og  Risbakkvegen i  sørøst. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en tettere utbygging enn i reguleringsplan for Kvernstad.

Saksdokumentene ligger på Gran kommunes hjemmeside under politikk – møtekalender – kommunestyret 19.09.18:

http://www.gran.kommune.no/moetekalender.465896.no.html

Vedtakene kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, jamfør Forvaltningslovens kapittel VI og Plan- og bygningslovens § 1-9.

En eventuell klage sendes til Gran kommune, planavdelingen, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til gran.kommune@postmottak.no  innen 3 uker fra kunngjøring.

Tidligere Solvang skole

Nå kan du gi innspill til planarbeidet for tidligere Solvang skole

Gran kommune ønsker å regulere tidligere Solvang skole til boligområde. Eksisterende skolebygg på eiendommen er planlagt at skal rives.
Planområdet omfatter dagens reguleringsplan for Solvang skole som vises her.

Fordi området er tidligere er regulert til skole, er det krav om at det må lages en konsekvensutredning for planarbeidet. Derfor er det utarbeidet et forslag til planprogram som sendes på høring samtidig som det varsles om oppstart av planarbeid. Forslag til planprogram finner du her. 

Slik gir du innspill

Hvis du har kommentarer, merknader, opplysninger eller andre ting som kan være viktig for planarbeidet, kan du sende dem til:
Plan og Prosjekt Arkitekter AS v/ Ingunn Høyvik, Storgata 75, 2609 Lillehammer eller ingunn.hoyvik@unionconsult.no før 25.02.2019.

Varsling av at planarbeidet settes i gang, gjøres i tråd med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.
 

 

Ringstadvegen sør

Gran kommunestyre vedtok i møte den 19.09.2019 som sak 70/18 følgende reguleringsplaner (i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12):

Reguleringsplan for Ringstadvegen sør:

Planområdet er på cirka 5,1 dekar og ligger i Ringstad, cirka 2 kilometer fra Gran sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse.

Saksdokumentene ligger på Gran kommunes hjemmeside under politikk – møtekalender – kommunestyret 19.09.18. Vedtakene kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, jamfør Forvaltningslovens kap. VI og Plan- og bygningslovens § 1-9.

En eventuell klage sendes til Gran kommune, planavdelingen, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til gran.kommune@postmottak.no  innen 3 uker fra kunngjøring.

Jaren stasjon

BaneNor planlegger å lage ny plattform for nordgående togtrafikk på nord-østsiden av Jaren stasjon. For å oppfylle krav til sikkerhet og tilgjengelighet planlegges det en overgangsbru med trapp og heis mellom plattform en og to. 

I utgangspunktet var planen at brua skulle legges nord for stasjonsbygningen. Nå endres forslaget slik at overgangsbrua skal bygges sør for stasjonsbygningen, fordi en slik løsning vil være i mindre konflikt med hensynet til bevaring av bygningen og stasjonsparken.

Mer informasjon om forslaget
I planene til BaneNor ligger det også flere parkeringsplasser tilknyttet stasjonen, på nord-østsiden av Gjøvikbanen. Ny parkeringsplass vil få handikap-plasser. Overgangsbru med trapp og heis vil være universelt utformet.

Gran kommunestyre vedtok ny reguleringsplan for Jaren stasjon 22.9.2016

Her finner du varsel om endringen.
Her kan du se tegning av planen.

Har du innspill?
Du kan si din mening om endringen ved å sende brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, eller e-post til postmottak@gran.kommune.no innen 30.01.2019.

 

 

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00