Sosial kontakt

 • Hold én meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller én–to faste venner om du bor alene. 
   
 • Du bør helst møte andre utendørs.
   
 • Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i eget hus, leilighet, hytte, hage eller uteplass. Hvis alle gjestene kommer fra samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand. Anbefalingen gjelder uavhengig av hvor gamle gjestene er, om dere er i slekt, eller om gjestene er kohorter i andre sammenhenger (skole, barnehage, fritidsaktivitet og lignende). (Nytt)
     
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, selv om antallet overskrider anbefalingen.
   
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (se forklaring på Lovdata) med i antallsbegrensningen. Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem ikke er beskyttet.  (Nytt)

Arrangementer

Du bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner, hvis du bor i en kommune med høyt smittenivå. Vær forsiktig når det gjelder deltakelse på arrangementer, slik at vi i størst mulig grad unngår smittespredning.  (Nytt)

​Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.  (Nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.  (Nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.  (Nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.  (Nytt)
 • Arrangøren skal ivareta krav om avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter i faste, tilviste plasser. Bruk vakthold for å sikre dette, om det er nødvendig.
 • Det er samme mulighet til å skjenke alkohol på arrangementer som ved serveringssteder.  (Nytt)

Hva er faste, tilviste sitteplasser?

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst én meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling og interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i eventuelle pauser.
 • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • En bør bruke vakter hvis det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.
 • Arrangøren bør av hensyn til smittesporing sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Serveringssteder

 • Innslips- og skjenkestopp er klokka 24.00.  (Nytt)
   
 • Skjenking av alkohol skal kun skje ved bordservering og det skal være sitteplasser til alle gjester.
   
 • Det bør være minst én meter avstand mellom gjester som ikke bor sammen.
   
 • Registrer kontaktinformasjon til gjester som samtykker til dette.

Butikker og handel

 • Butikker kan holde åpent med smitteverntiltak i tråd med egen bransjestandard og etter covid-19-forskriften.
   
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til dette.  (Nytt)

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene og barnehagene skal følge. Hvilket nivå som gjelder i Gran, vurderes og bestemmes av kommunen.  (Nytt)
   
 • For høyere utdanning bør det tilrettelegges for mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.  (Nytt)
   
 • Utdanningsstedet bør registrerere hvem som er til stede og deres seteplassering, for å lette smittesporing.  (Nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
   
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere så lenge kommunene har samme smittenivå.  (Nytt)
   
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.  (Nytt)
   
 • Flere grupper kan samles på samme trenings- og øvingsarenaer hvis gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
   
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn to, dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.  (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor bør ha det, eller benytte seg av fleksibel arbeidstid. 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
   
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.  (Nytt)
   
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttede (se forklaring på Lovdata)  (Nytt)

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
   
 • Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
   
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
   
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
   

Følgende grupper skal være på karantenehotell etter ankomst til Norge: (Nytt)

 • Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn.
 • Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.
 • Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.
 • Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.

Det vil være noen unntak fra kravene. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.