Nasjonale råd og regler:

I noen tilfeller har vi i Gran kommune strengere lokale tiltak enn de nasjonale. Dette er markert i teksten under.

Sosial kontakt og arrangement

Anbefalinger:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Du som bor alene kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Regler: 

 • Det er tillatt med maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Det er tillatt med maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier med lignende, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Butikker, uteliv og serveringssteder

Anbefalinger:

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Her har vi en lokal forskrift som er strengere og som gjelder. Les mer lenger ned i artikkelen).

Regler:

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Lokale råd og regler

Lokal forskrift i Gran kommune gjelder fram til 22. januar 2021. Du kan lese hele forskriften på lovdata.no.

Noen punkter i den lokale forskriften vil nå ikke gjelde, fordi de nasjonale reglene er strengere. Hvilke regler dette gjelder, er markert i teksten under.

Regler for serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder etter covid-19-forskriften.

Skjenking skal ikke skje etter klokka 22.00. (Dette utgår fordi det nasjonalt er innført skjenkeforbud fram til 18. januar)

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer – dette gjelder ikke når en kun kjapt passerer andre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi:

 • navn
 • telefonnummer
 • dato og tidspunkt for besøket
 • plassering i lokalet

Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av covid-19-smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for smittesporing. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å bli registrert.

Vi i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Begrensning for antall personer i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at kunder kan holdes minst to meters avstand til hverandre. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Hvis det blir nødvendig, må butikken/kjøpseneteret/utsalgsstedet ha vakthold for å sikre at kravet følges.

Regler for bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når man ikke kan holde en meters avstand til andre mennesker enn de en bor med.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer. For serveringssteder med skjenkebevilling, taxi og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende, i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år eller barn ved skoleskyss til skolens 1.–7. trinn. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under tolv år bruker munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind. Les mer om dette på Helsenorges nettsider.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Unngå bruk av kollektivtransport

Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende.

Dette er reglene for bruk av munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når du ikke kan holde en meter avstand til andre. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Det er påbud om bruk av munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Innbyggere og besøkende må følge karantenereglene

Innbyggere og besøkende i Gran kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Gran kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Du kan lese mer om karantenereglene på vår informasjonsside om koronasituasjonen.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

Økonomisk ansvar

Gran kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Hva skjer hvis du bryter forskriften?

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.