Det skal velges meddommere til Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett, blant kommunens vanlige innbyggere. I tillegg skal det velges meddommere til jordskifteretten og foreslås skjønnsmedlemmer som velges av fylkesutvalget.

I henhold til domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Har du forslag?

Send en e-post til postmottak@gran.kommune.no innen 29. februar 2020 hvis du ønsker å bli valgt til meddommer, eller foreslå andre til vervet.

Den som velges må være folkeregistrert i Gran kommune, og være mellom 21 og 70 år når valgperioden starter 1. januar 2021.

Om valgprosessen

Valgutvalget behandler forslag til meddommerutvalg i møtet 12. mars. Deretter legges forslaget ut til offentlig ettersyn. 

Valgutvalget behandler så innstilling for valg til meddommerutvalgene i møtet 30. april, før valgene sluttbehandles i kommunestyremøtet 14. mai 2020. 

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om valg av meddommere, finner du her og på nettsiden til Norges domstoler.