Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.05.2021 kl. 17:00 - Fjernmøte via digital møteplattform, jf. kommuneloven § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
48/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 20.05.2021
49/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020
50/21 Møteplan for formannskapet, planutvalget, kommunestyret mv. 2022
51/21 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2020.
52/21 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 2
53/21 Disposisjonsfond - bruk av avsatte midler fra 2020.
54/21 Tilbakeføring av premiereserve til premiefond fra KLP
55/21 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling
56/21 Borgerlig vigsel for brudepar fra andre kommune
57/21 Tre nye vegnavn på Lygna
58/21 Ferie- og fritidstilskudd til personer med behov for personlig assistanse i Gran kommune
59/21 Søknad om støtte til Operafest Røykenvik 2021
60/21 Kommunedelplan oppvekst – forslag til planprogram og oppstart av planprosess.
61/21 Rutiner og avtalemaler - vertskommunesamarbeid Gran, Lunner og Jevnaker
62/21 Valg av nye faste møtefullmektiger til Gran forliksråd
63/21 Høringsuttalelse til handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27

Her kan du se oversikt over varamedlemmer.