Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 23.03.2021 kl. 16:30 - Fjernmøte via digital møteplattform, jf. koml § 11-7
Møtedokumenter
Enkeltsaker
13/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.03.2021
14/21 Finansrapport 2020
15/21 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1
16/21 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud
17/21 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling
18/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart av planprosess
19/21 Høring -videreutvikling av sykehuset Innlandet HF
20/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring
21/21 KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 2021-2023
22/21 Medvirkningsprosjektet Ingenting om oss uten oss 2021-2024
23/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"
24/21 Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune
25/21 Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret
26/21 Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til offentlig ettersyn
27/21 Bærekraftig reisemål i Gran kommune
28/21 NOU 2020:15 Det handler om Norge - høringsuttalelse
29/21 Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy
30/21 Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer - Gran kommune
31/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse
32/21 Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021
33/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr skole
34/21 Sommer- SFO i Gran kommune 2021
35/21 Trafikkavvikling Brandbu sentrum

Her kan du se oversikt over varamedlemmer.