Lunner og Gran kommuner har inngått avtale om felles brann- og ulykkesberedskap etter vertskommunemodellen, der Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.

Beredskap

Lunner – Gran brann og redning skal ha en beredskap som kan håndtere branner og ulykker i vårt distrikt. Vi har fire ansatte på dagkasernering på hovedstasjonen som ligger tilknyttet Gran sentrum, som besørger beredskapen innenfor normal arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid har vi fire vaktlag i dreiende vaktordning. Hvert vaktlag består av utrykningsleder og fem brannkonstabler, som er fordelt på brannstasjonene Roa, Gran og Brandbu.

I tillegg har vi ni brannkonstabler tilknyttet stasjonen på Bjoneroa. Disse er ikke i en fast vaktordning, men rykker ut dersom de er tilgjengelig.

Overordnet vakt i hele distriktet utføres av en egen rullerende vaktordning som ivaretas av brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og en branninspektør.   

Lunner – Gran brann og redning har bistandsavtale med samtlige nabobrannvesen, slik at vi kan be om ekstra ressurser ved behov eller bistå andre brannvesenet.

Forebyggende arbeid

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller/tilsyn i boliger. Forebyggende avdeling skal drive informasjon mot virksomheter og kommens befolkning på hvordan de selv kan forebygge mot brann eller ulykker.

Dette gjøres ved:

  • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
  • Forebygge brann og andre ulykker.
  • Forebyggende informasjons- og motivasjonstiltak
  • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding m.m.)

Feiing og tilsyn

Gå til siden for feiing og tilsyn