Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om prosjektet

Gran kommune har siden juni 2017 arbeidet med planer om å bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. På denne siden legger vi ut informasjon om prosjektet.

Justert prosjektramme mars 2019

Rådmannen la i april fram forslag for kommunestyret om presisering av innhold og investeringsramme for prosjektet.

Kommunestyrets vedtak i k-sak 28/19 lyder:

 1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.
 2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023.

 3. 3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i k-sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering.

    3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen vurdere de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS.

    3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov.

   3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie.

De aktuelle leddene fra k-sak 95/18, er

 1. Det utarbeides en mulighetsstudie og et skisseprosjekt, med forankring i beste praksis, fra vellykkede prosjekter i andre kommuner. Fagkompetanse og erfaring fra slike prosjekter tilknyttes.
 2. Nivå for miljøkrav, livsløpskostnader og tekniske krav fastsettes, og bygget planlegges for å utnytte potensialet i massivtre.
 3. Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og omsorgsbehov mot 2040.
 4. Rådmannen kunngjør tilbudskonkurranse med totalentreprise, ut fra de forutsetninger og rammer som det er gjort rede for i saken, når skisseprosjektet er endelig behandlet i kommunestyret. Det gjennomføres tilbudsinvitasjon til entreprenører med beste praksis på omsorgsbygg.
 5. Kommunestyret skal behandle saken på nytt på grunnlag av endelig tilbud (etter forhandlingsfasen), med vedtak om finansiering og kontraktstildeling.

Kommunestyresaken finner du som sak 28/19 her.

Kommunestyrets budsjettvedtak endrer rammene for videre prosjektering desember 2018

Etter budsjettvedtaket har prosjektet en investeringsramme på 323 millioner kroner for gjenstående posjektering og bygging. Finansutgiftene er kalkulert med investeringstilskudd etter en fordeling med 60 sykehjemsplasser og 40 omsorgsboliger med base, og tilskudd til dagaktivitetssenter. Det er videre lagt inn salgsinntekter (eiendommer/tomter) på 25 millioner kroner i tillegg til momskompensasjon.

Rammen tilsvarer Husbankens «maksimal godkjent anleggskostnad» for 100 plasser for heldøgns omsorg. Anleggskostnad er her det samme som total prosjektkostnad, inkludert moms, prosjektering og usikkerhetsposter. Denne beregningsnøkkelen var i 2018 på 3,23 millioner kroner per heldøgns omsorgsplass. 

Totalrammen for prosjektet blir med budsjettvedtaket ca. 375 millioner kroner. Da er også påløpte utgifter på ca. 52 millioner kroner til tomterverv og prosjektering fra juni 2017 og ut 2018, inkludert.

Prosjektet hadde etter kommunestyrets vedtak 15. november en totalramme på 549 millioner kroner inkludert prisstigning. Da var også arealer til fastlege- og sykehjemslegekontor inkludert i romprogrammet sammen med barrierevaskeri, dagaktivitetssenter og 125 plasser for heldøgns omsorg (65 i sykehjem og 60 som omsorgsboliger med base). Rammen omfattet også midler til tomtekjøp gjennomført i 2018.

Prosjektet utlyser i disse dager anbudskonkurranse for rådgiverbistand til arbeid med en mulighetsstudie og et skisseprosjekt. 

Kommunestyret vedtok endret gjennomføring november 2018

Kommunestyret vedtok 15. november å avbryte planlagt konkurransegjennomføring. Vedtaket innebærer at konkurransen skal gjennomføres som totalentreprise på grunnlag av prosjektert konkurransegrunnlag («skisseprosjekt»).

Vedtak (sak 95/18):

 1. Kommunestyret viderefører prosjekt 619 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen med mål om innflytting i 2022.
 2. Det utarbeides en mulighetsstudie og et skisseprosjekt, med forankring i beste praksis, fra vellykkede prosjekter i andre kommuner. Fagkompetanse og erfaring fra slike prosjekter tilknyttes.
 3. Nivå for miljøkrav, livsløpskostnader og tekniske krav fastsettes, og bygget planlegges for å utnytte potensialet i massivtre.
 4. Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og omsorgsbehov mot 2040.
 5. Mulig integrering av desentralisert spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet ivaretas i mulighetsstudie og skisseprosjekt.
 6. Politisk involvering ivaretas gjennom en selvkonstituerende referansegruppe, med representasjon fra inntil fire av hovedgrupperingene i kommunestyret.
 7. Rådmannen kunngjør tilbudskonkurranse med totalentreprise, ut fra de forutsetninger og rammer som det er gjort rede for i saken, når skisseprosjektet er endelig behandlet i kommunestyret. Det gjennomføres tilbudsinvitasjon til entreprenører med beste praksis på omsorgsbygg.
 8. Kommunestyret skal behandle saken på nytt på grunnlag av endelig tilbud (etter forhandlingsfasen), med vedtak om finansiering og kontraktstildeling.
 9. Prosjektet utvides til å bygge lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner. Prosjektets totalramme økes tilsvarende beregnet netto arealøkning, med 8,9 mill. kr. Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides som vist i saken i budsjett og økonomiplan for 2019-2022 med halvårsvirkning for 2022.

Forberedelser til anbudskonkurranse

Prosjektet arbeider medio september med rammer for kommende anbudskonkurranse. Planen er at det inviteres til konkurranse med forhandling om tildeling av samspillskontrakt for utbygging av nytt sykehjem med omsorgsboliger på Sagatangen i Gran sentrum.

Formålet med prosjektet er å etablere et omsorgssenter med totalt 125 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på 60 omsorgsboliger og 65 sykehjemsplasser med tilhørende funksjoner.

Anskaffelsen planlegges gjennomført som konkurranse med forhandling i to trinn, en kvalifiseringsfase (velge ut minimum tre og maksimum fem leverandører som inviteres til å levere tilbud i konkurransen) og en tilbudsfase (leverandører som velges ut i kvalifiseringsfasen vil bli invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene).

Formell kunngjøring av konkurransen forutsetter positivt vedtak i kommunestyremøtet 15. november. Kunngjøring planlagt til uke 47. Tentativ framdrift legger videre opp til tilbudsfrist 1 ultimo mars 2019; forhandlingsperiode og tilbudsfrist 2 (endelig tilbud): April – juni 2019; og politisk godkjenning av kontrakten i juni 2019.

Kommunestyresaken, som vil omhandle rammer for konkurransen, behandles først i formannskapet 1. november. Sakspapirene til dette møtet, og seinere til kommunestyremøtet, vil være tilgjengelige via møtekalenderen i slutten av uke 43.

Samarbeidsavtale med DIFI

Difi har laget bærekraftskriterier som offentlige innkjøpere kan bruke for å ivareta viktige miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De  ønsker å få erfaring med disse i utvalgte piloter. Prosjektet skal ha et miljøprogram, og  vi ser at DIFIs kompetanse er nyttig inn i mange deler av konkurransegrunnlaget. Gran kommune har derfor inngått en «piloteringsavtale» med DIFI.

Samarbeidsavtalen innebærer at både Difi og Gran kommune (GK) bidrar ved å dele kompetanse og erfaringer. En «pilot» betyr å teste ut hvorvidt veiledningen Difi tilbyr fungerer og effekten av denne.

Målet med samarbeidet er at det Sagatangen-anskaffelsen gir et bygg som reduserer miljøpåvirkningen. For Gran betyr avtalen viktig bistand fra DIFI, i første omgang som sparringspartner i utforming av konkurransegrunnlag eller andre relevante anskaffelsesdokumenter, deretter i konkurransefasen.

DIFIs kriterieveiviser finner du her.

Avtalen kan du lese her.

Endret gjennomføring juni 2018

Rådmannen orienterte formannskapet om prosjektet i møte 31. mai 2018. Her fikk politikerne informasjon om at det gjeldende prosjekteringsløpet ble avbrutt, og at rådmannens anbefaling var å endre til samspillsentreprise (totalentreprise).

Grunnen til dette, er at prosjektet ville bli for dyrt. Rådmannen opplyste at han ville starte arbeidet med å lage et forslag til konkurransegrunnlag for en totalentreprise.

En anbudskonkurranse vil avklare prisen for prosjektet på et tidligere tidspunkt, enn i det opprinnelige prosjekteringsløpet. I det opprinnelige løpet ble det forutsatt

 • en omfattende detaljprosjekteringsfase 
 • utarbeiding av konkurransegrunnlag etter ferdig forprosjekt 

En tilbudssum er et bedre grunnlag for eventuell rebudsjettering enn prosjektkalkyler. En omlegging av prosjektet skal i utgangspunktet ikke gi forsinkelser sammenlignet med opprinnelig gjennomføringsplan.

Lunner utsatte behandling
I juni-møtet vedtok Lunner kommunestyre å utsette behandling av samarbeidsavtalen om forsterket sykehjemsavdeling med KAD-plasser (kommunal akutt døgnenhet). Saken kommer antagelig opp igjen i høstens første møter.

Status for desentraliserte spesialisthelsetjenester
Det blir ikke bygging av arealer for desentraliserte spesialisthelsetjener fra Sykehuset Innlandet (SI) i prosjektets første byggefase. 

Prosjektet fikk en hektisk ekstra utredningsrunde våren 2018 (se vedtaksledd 5 i sak 98/17, over). Her så en muligheter for at lokaler til SI ble inkludert i pågående byggeprosjekt, både med desentraliserte tjenester innenfor somatikk og med BUP/DPS. Etter SI-styrets møte i juni er det nå klart at Sykehuset Innlandet ikke kommer inn nå. Realisering av samarbeidsplanene kan først realitetsbehandles når sykehusstruktur er vedtatt. 

Når prosjekteringen gjenopptas er altså usikkert. Det eneste som er sikkert i dag, er at lokalene da kommer i et eget bygg, i et seinere byggetrinn.

Kommunestyret behandler sak om rammer for anbudskonkurranse 18. oktober. Her vil konsekvensene av vedtakene i  SI-styret og Lunner kommunestyre drøftes.

Suppleringsvedtak desember 2017

Kommunestyrets vedtak sak 98/17 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - rammer for videre prosjektering (investeringsprosjekt 619)

 1.  Kommunestyret tar saken til etterretning.
 2. Prosjekteringen videreføres med umiddelbar oppstart, med mål om å starte byggearbeidene i 2018. Kommunestyret forventer at rådmannen bearbeider prosjektet innenfor rammene som er satt i vedtak i sak 42/17, 22.06.2017.
 3. Vedtak om interkommunalt samarbeid om forsterket sykehjemsavdeling sammen med Lunner kommune innarbeides i prosjektet.
 4. Framdriften gjøres avhengig av tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken og av endelig vedtatt reguleringsplan. 
 5. Prosjektet starter umiddelbart opp prosjektering av lokaler til Sykehuset Innlandet. Arbeidet legger foreløpig til grunn de signaler som SI ga i møte med Lunner og Gran kommuner primo november. Prosjekteringsutgiftene for oppstartfasen finansieres innenfor 2018-rammen for prosjekt 619. Kommunestyret får egen sak om rammer for videre framdrift, så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon.
 6. Kommunestyret ber rådmannen få på plass en forpliktende avtale med Sykehuset Innlandet innen 1. kvartal 2018.
 7. Formannskapet skal holdes løpende informert. 

Konkurranse juni 2017

Gran kommunes begrensede plan- og designkonkurranse for nytt sykehjem og omsorgsboliger er avslutta som planlagt med juryens konklusjon fredag 15. september. Fem utvalgte prosjekteringsgrupper (tverrfaglig sammensatt av fagfolk fra flere firma) deltok i designkonkurransen. Vinner ble Ratio Arkitekter AS med sitt forslag "Lev vel".

Se designet som vant her!

Igangsettingsvedtak juni 2017

Anlegget planlegges med 65 institusjonsplasser og 60 plasser i omsorgsbolig - totalt 125 plasser for heldøgns omsorg. En legger til grunn samarbeid med Lunner kommune om interkommunal forsterket sykehjemsavdeling med plasser for kommunal akutt døgnenhet, og felles samarbeid med Sykehuset Innlandet om desentraliserte spesialisthelstjenester.

I tillegg avsettes 20 mill. kroner til tiltak for Marka helse- og omsorgssenter. Her beholdes Markatun III med 25 institusjonsplasser for personer med demens.

Vedtaket, som følger hovedlinjene i helse- og omorgsstrategien, innebærer at Gran kommune i 2020 vil ha 150 plasser for heldøgns omsorg på Marka og på Sagatangen, med tillegg av 16 plasser i Markadompa. Plassene fordeler seg på 90 institusjonsplasser og 76 plasser for heldøgns omsorg i omsorgsbolig.

Se saksprotokollen her

Gaute Øvrebotten
Prosjektsjef
gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Kommunetorget
postmottak@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00

Ordbok helse- og omsorgstjenesten - fra 2013-rapporten.pdf

Kommunestyrets vedtak i sak 42-17, Bygging av plasser for heldøgns omsorg - Sagatangen.pdf

Hva er IMA, LMS og helsehus.pdf

Strategiplan for helse og omsorg - april 2017.pdf

Vedtak i kommunestyret, Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040.pdf