Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte.

Hva er omsorgsstønad?

 • Omsorgsstønad er et fast beløp som gis for særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Omsorgslønn er skattepliktig inntekt.

Krav til søknaden

 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver som kommunen ellers ville ha et ansvar for å utføre.
 • Både du og kommunen må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.
 • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. 
 • Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.

Tenk over dette før du søker

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?
 • Foreldre har omsorgsplikt for barn under 18 år.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det.
 • Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Anne Slette

enhetsleder hjemmetjenesten
anne.slette@gran.kommune.no

Tildelingsenheten