Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppnevninger

Barnehager - samarbeidsutvalg (SU)

 

Barnehage Medlem Varamedlem

Fagerlund barnehage m/ Moen barnehage

Gunn Elisabeth Alm Thoresen Erik Molstad
Solheim barnehage Terje Asprusten Aud Karin Heggen
Marka barnehage Vegard Øfstaas Elisabeth Ruud
Gran kommunale familiebarnehage Eivind Brænden Rune Meier
Leikvoll barnehage Leif Kristian Alm Grete Synnøve Teslo

Bjørklund barnehage

Hanne Magnussen Anne Solstad

 


 

Antall

1 medlem og 1 vararemedlem til hver barnehage (som ikke er del av oppvekstsenter)
Bakgrunnsinformasjon

Sammenfattet bakgrunnsinformasjon fra de to saksframleggene:

Kommunestyret skal i henhold til barnehageloven § 4 velge representanter til SU i barnehagene.

Valg til SU for Bjørklund oppvekstsenter og Bjoneroa oppvekstsenter legges fram i egen saksutredning, sammen med valg til samarbeidsutvalgene for skolene.

Ut fra dette skal det velges SU-representanter til følgende barnehager:

 • Solheim barnehage
 • Marka barnehage
 • Leikvoll barnehage
 • Moen barnehage
 • Gran kommunale familiebarnehage
 • Fagerlund barnehage
 • Bjørklund barnehage fra skolestart 2016                                                                  

Det er opp til kommunestyret å bestemme om representanten til Fagerlund barnehage skal velges nå, og om dette skal være den samme personen som velges til Moen barnehage.

Hjemmel Barnehageloven av 17.06.2005
K-møte 19.11.2015 og 10.12.2015

Saksnr.

K-sak 124/15 og 153/15

Biblioteksentralen - utsending til årsmøte

Antall

1 medlem: Rune Meier (H)

1 varamedlem: Tore Tangen (Ap)

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune er andelseier i Biblioteksentralen, og velger utsending til årsmøte.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15 

 

Bjoneroa kulturbygg - generalforsamling

Antall

1 medlem: Hans Martin Sørum

1 varamedlem: Kari Korsmo

Bakgrunnsinformasjon

Gran kommune er hovedaksjonær i Bjoneroa kulturbygg. Mer informasjon finner du her.

K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Byggeskikkutvalget

Antall

3 medlemmer: Roger Nyhus, Kari Dæhlen, Helge Haukli

3 varamedlemmer: Atle Liaklev, Randi Eek Thorsen, Einar Ellefsrud 

 

Forliksrådet for Gran og Lunner - faste møtefullmektiger

Antall

2 faste møtefullmektiger: Kari Dæhlen (H) og Kent Arntzen (Frp) 

2 varamedlemmer: Bjørg Kværn (Ap) og Einar Ellefsrud (Uavh.)

Bakgrunnsinformasjon

I henhold til domstolloven § 27 skal alle kommuner ha et forliksråd. Gran og Lunner kommuner har felles forliksråd.

Stortinget vedtok en omorganisering av den sivile rettspleien på grunnplanet, med virkning fra 01.01.2006. For forliksrådet betydde dette at det administrative ansvaret ble overført til Justisdepartementet, mens sekretariatfunskjonen nå utføres av politiet.

Etter avtale mellom kommunene velger Gran kommunestyre to faste møtefullmektiger og to vara, mens Lunner kommunestyre velger en fast møtefullmektig og en vara. Disse utgjør til sammen utvalget av faste møtefullmektiger for kommunenes felles forliksråd.

Hva gjør møtefullmektigene?

 • Møter i forliksrådet.
 • Deltar i mekling på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun representerer.

Her kan du lese mer om det å være møtefullmektig.

Forskriften om tvistelov § 3 fastslår blant annet hvilke krav som stilles til de personene som kan oppnevnes til faste møtefullmektiger: «… Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk…»

Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Medlemmene oppnevnes for inntil fire år av gangen, og det skal være minimum tre medlemmer i utvalget. Det er ikke et vilkår at møtefullmektig er bosatt i kommunen. Det skal være kjønnsbalanse blant de som velges, jamfør Likestillingsloven § 13. Når utvalget har to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Når det skal velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Hjemmel Domstolloven §27 og Tvisteloven §6
K-møte 11.02.16
Saksnr. 20/16

 

Forliksrådet for Gran og Lunner - medlemmer

Antall

Leder: Erik Nordengen

2 medlemmer: Marit Løvaas, Arne Staksrud

3 varamedlemmer: Bente Svenbalrud, Odd Evenrud, Inger Staxrud

Bakgrunnsinformasjon

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i sivile saker. Forliksrådet er både en meklingsinstans og en en domstol. Her finner du Regjeringens informasjon om forliksråd.

I henhold til Domstolloven § 27 skal alle kommuner ha et forliksråd. Gran og Lunner kommuner har felles forliksråd. Det administrative ansvaret for forliksrådene ligger hos Justisdepartementet, mens sekretariatfunskjonen utføres av politiet.

Fylkesmannen i Oppland foretar den formelle oppnevningen av forliksrådene. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, og det skal velges en leder.

Medlemmer i forliksrådet for Gran og Lunner velges etter disse prinsippene som ble vedtatt i 2008:

• Den ene kommunen velger to medlemmer og ett varamedlem.

• Den andre kommunen velger et medlem og to varamedlemmer, og det faste medlemmet velges til leder av forliksrådet.

• Det ble forutsatt at fordelingen av medlemmer og varamedlemmer (og ledelse) mellom kommunene gjelder for en valgperioden, og at det for påfølgende periode fordeles motsatt. Dette ville sikre at hver kommune har flertallet (og ledelsen) i annenhver valgperiode.

• Kravet om at begge kjønn skal være representert kan ivaretas ved at den kommunen som velger to medlemmer, velger ett medlem av hvert kjønn. Tilsvarende gjelder for valget av varamedlemmer i den andre kommunen.

Sekretariatet for forliksrådet henvendte seg til ordførerne i Gran og Lunner, i brev av 18.06.12. Det sittende forliksrådet har sett at det kan være en fordel med en viss kontinuitet blant medlemmene, og at den vedtatte fordelingsnøkkelen i noen tilfeller kan motvirke kontinuitet. I brevet vises det til at forliksrådet er en domstol, der medlemmene har domstolkompetanse og behandler en omfattende saksmengde med mange forskjellige sakskomplekser, og at det bør vurderes om forliksrådet kan gjenvelges uten de vedtatte omorganiseringene, eventuelt at forliksrådet kan konstituere seg selv.

Fylkesmannens oppfatning er at domstolloven ikke gir adgang til å delegere oppgaven med å konstituere forliksrådet, jamfør telefonsamtale med underdirektør Jo-Bjørner Haugen 14.08.12. En oppfatter det slik at kommunestyret selv skal vedta fordelingen av verv og velge leder, selv om betegnelsen "selv" ikke er brukt i denne loven, slik som i kommuneloven.

Domstolloven sier følgende om valg av forliksrådets medlemmer jamfør § 56, og § 70 2. ledd nr 1:

• som medlemmer i forliksrådet skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt

• har fylt 25 år, og er under 70 år ved valgperiodens start

• den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta imot valg

Reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling jamfør Domstolloven § 71, gjelder tilsvarende for valg av medlemmer til forliksrådet. Det samme gjelder reglene om utelukkelse fra valg på grunn av vandel jamfør § 72.

Hjemmel Tvisteloven § 6
K-møte 22.09.2016
Saksnr. 102/16

 

Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) - representantskapet

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen 

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Utdrag fra saksframlegg: Kommunestyret må velge nytt medlem og varamedlem til representantskapet for Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT) for perioden 2015 – 2019. Kommunestyret valgte ordfører og varaordfører til medlemmer av representantskapet for perioden 2013 – 2015 i K-sak 114/12 i møtet 15.11.2012. Kommunestyret valgte samtidig representanter fra administrasjonen til medlem og varamedlem i styret, for samme periode. Med unntak av Søndre Land er de øvrige kommunene er representert med politikere i styret. Saksgang Møtedato Kommunestyret 2 Kommunestyret vedtok høsten 2011 å søke om tilslutning til GHMT, - i K-sak 91/11 i møtet 15.09.2011. Rådmannen sluttet avtale med GHMT, etter fullmakt fra kommunestyret. Styret i GHMT vedtok 13.09.2012 utvidelse av GHMT og godkjenning av ny selskapsavtale. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende aktuelle forskrifter. Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsen, oversikt over helsetilstanden i kommunen, samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre etater er viktig for å ivareta oppgavene. Oppgavene prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Regnskap, lønnsutbetalinger med videre, gjøres av økonomiseksjonen i Gjøvik kommune. Kommuneoverlegen deltar i selskapets fagråd.
K-møte 10.12.2015
Saksnr. 149/15

 

Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) - styret

Antall

1 medlem: Anne Solstad

1 varamedlem: Anne Marte Skari 

Bakgrunnsinformasjon Utdrag fra saksframlegg: Kommunestyret må velge nytt medlem og varamedlem til representantskapet for Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT) for perioden 2015 – 2019. Kommunestyret valgte ordfører og varaordfører til medlemmer av representantskapet for perioden 2013 – 2015 i K-sak 114/12 i møtet 15.11.2012. Kommunestyret valgte samtidig representanter fra administrasjonen til medlem og varamedlem i styret, for samme periode. Med unntak av Søndre Land er de øvrige kommunene er representert med politikere i styret. Kommunestyret vedtok høsten 2011 å søke om tilslutning til GHMT, - i K-sak 91/11 i møtet 15.09.2011. Rådmannen sluttet avtale med GHMT, etter fullmakt fra kommunestyret. Styret i GHMT vedtok 13.09.2012 utvidelse av GHMT og godkjenning av ny selskapsavtale. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende aktuelle forskrifter. Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsen, oversikt over helsetilstanden i kommunen, samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre etater er viktig for å ivareta oppgavene. Oppgavene prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Regnskap, lønnsutbetalinger med videre, gjøres av økonomiseksjonen i Gjøvik kommune. Kommuneoverlegen deltar i selskapets fagråd.
 
Saksnr. 149/15

 

Gran kirkelige fellesråd

Antall

1 medlem: Rune Meier

1 varamedlem: Anne Margrethe Knarud

K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Hadeland Energi - generalforsamling

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune har eierandeler i Hadeland Energi. Eierskapsmelding ble i 2015 lagt fram for kommunestyret - ref. K-sak 86/15 i møtet 24.09.2015, arkivsak 14/01810-4 Utdrag fra saksframlegget om valg til generalforsamlingen, K-sak 121/15 i møtet 19.11.: Kommunestyret må velge representanter til generalforsamlingene for Hadeland Energi og Hadeland kraft. Det skal velges ett medlem med varamedlem. Tidligere har kommunestyret valgt ordføreren som medlem og varaordføreren som vara til generalforsamlingene.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 121/15
 

Hadeland folkehøgskole

Antall

2 medlemmer: Anne-Kristin Swärd, Rrustem Rexhaj

2 varamedlemmer: Anne Solstad, Anne Marte Skari

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune er andelshaver i Hadeland folkehøgskole, og deltar med 2 medlemmer på årsmøtet. Mer informasjon om Hadeland folkehøgskole kan du lese her.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Hadeland Kraft - generalforsamling

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune har eierandeler i Hadeland Kraft. Eierskapsmelding ble i 2015 lagt fram for kommunestyret - ref. K-sak 86/15 i møtet 24.09.2015, arkivsak 14/01810-4 Utdrag fra saksframlegget i K-sak 121/15 i møtet 19.11.: Kommunestyret må velge representanter til generalforsamlingene for Hadeland Energi og Hadeland kraft. Det skal velges ett medlem med varamedlem. Tidligere har kommunestyret valgt ordføreren som medlem og varaordføreren som vara til generalforsamlingene.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 121/15

 

HAPRO - generalforsamling

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune har eierandeler i HAPRO. Eierskapsmelding ble i 2015 lagt fram for kommunestyret - ref. K-sak 86/15 i møtet 24.09.2015, arkivsak 14/01810-4 Utdrag fra saksframlegget i K-sak 120/15 i møtet 19.11.2015: Kommunestyret skal velge medlem til generalforsamlingen for HAPRO for perioden 2015 – 2019, samt varamedlem. Pr i dag er ordføreren valgt til medlem, med varaordføreren som varamedlem. Kommunestyret har tidligere også valgt en observatør til generalforsamlingen, med varamedlem. Valg av kandidater til styret for HAPRO er ikke lenger aktuelt, da valg til styret vil bli forberedt av en valgkomite.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 120/15

 

HAPRO - observatør til generalforsamling

Antall

Observatør: Anne Margrethe Knarud

Varamedlem: Anne Marte Skari

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune har eierandeler i HAPRO. Eierskapsmelding ble i 2015 lagt fram for kommunestyret - ref. K-sak 86/15 i møtet 24.09.2015, arkivsak 14/01810-4
K-møte 10.12.2015
Saksnr. 151/15

 

HRA - medlem til generalforsamling

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Gran kommune har eierandeler i HRA. Eierskapsmelding ble i 2015 lagt fram for kommunestyret - ref. K-sak 86/15 i møtet 24.09.2015, arkivsak 14/01810-4
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 120/15

 

HRA - observatør til generalforsamling

Antall

Observatør: Leif Kristian Alm

Varamedlem: Wenche Strand

K-møte 19.11.2015
Saksnr. 120/15

 

Innlandet revisjon IKS - representantskap

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon

Kommunestyret skal, ifølge lov om interkommunale selskaper § 6 og selskapsavtalens § 7, oppnevne en representant og en vararepresentant til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS. Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av 8 personer, en fra hver av de deltakende kommunene. 

Det er de vanlige reglene for valgbarhet som gjelder, ikke bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr 2. Kommunestyret bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg, jamfør lov om Interkommunale selskaper § 6, 2. ledd. 

Hjemmel Lov om interkommunale selskaper av 29.06.1999 § 6, Selskapsavtalen med Innlandet Revisjon IKS § 7, Kommuneloven av 25.09.1992
K-møte 15.10.2015
Saksnr. 95/15

 

Innlandet revisjon IKS - kandidat til styret

Antall 1 kandidat til styret: Arne Staksrud
Bakgrunnsinformasjon

Kommunestyret skal oppnevne en kandidat til styret i Innlandet Revisjon IKS, jamfør selskapsavtalen § 8. Styret skal ha tre medlemmer og velges av representantskapet. Den som etter kommuneloven § 77, 2. ledd, er utelukket fra valg til kontrollutvalg, er også utelukket fra valg til kandidat til styret i revisjonen. Det vil si at ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, og medlem og varamedlem av andre utvalg med beslutningsmyndighet, samt kommunens ansatte, er utelukket som kandidater til styret.

Hjemmel Lov om interkommunale selskaper av 29.06.1999 § 6, Selskapsavtalen med Innlandet Revisjon IKS § 7, Kommuneloven av 25.09.1992
K-møte 15.10.2015
Saksnr. 95/15

 

Internasjonalt utvalg

Antall 3 medlemmer: Rune Meier (H), Anne-Kristin Swärd (De Grønne), Paul Andre Lindseth (Ap)
Bakgrunnsinformasjon Internasjonal strategi Gran kommune

 

Jernbaneforum

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: Randi Eek Thorsen

K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Klima-, miljø og energiplan arbeidsgruppe

Antall

Leder: Helge Tryggeseth

Medlemmer: Camilla Sagen, Øyvind Kvernvold Myhre, Pål-Arne Oulie, Kine Nan Lium

 

KLP Valgting

 
Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Kommunal Heimevernsnemnd

Antall

2 medlemmer: Elisabeth Ruud, Aasmund Johnsrud

2 varamedlemmer: Sven Erik Solstad, Therese Alm

Bakgrunnsinformasjon Den kommunale Heimevernsnemnda tilhører Opplandske HV-distrikt 05 (G1-seksjonen).
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

KS fylkesmøte i Oppland

Antall

3 medlemmer: ordfører Willy Westhagen, Pål Arne Oulie (Sp), Rune Meier (H)

Varamedlemmer: 

For GBL/De Grønne: Anne Solstad (GBL), Anne-Kristin Swärd (De Grønne)

For Ap/Sp: Randi Eek Thorsen (Ap)

For H: Kari-Anne Jønnes (H) og Oskar Sunde (H)

 

Bakgrunnsinformasjon

Utdrag fra saksframlegget: I henhold til «Vedtekter i KS», revidert av Landstinget i februar 2012, skal valg av representanter til fylkesmøtet i KS foretas av det konstituerende møtet i det nyvalgte kommunestyret. Hver kommune velger representanter til fylkesmøtet på bakgrunn av kommunens folketall per 1. januar i valgåret for kommunestyrevalget. I henhold til dette skal det for Gran kommune velges tre representanter med vararepresentanter.

Representantene velges etter samme regler som ved valg av formannskap, blant kommunestyrets faste representanter, jamfør Kommuneloven § 8. Antall vararepresentanter velges tilsvarende antallet representanter. KS anbefaler at det velges et tillegg av to vararepresentanter for hvert parti /gruppe. Valget gjelder for den kommunale valgperioden, 2015 - 2019. KS konstituerende fylkesmøte er fastsatt til 10. november, og holdes på Gjøvik. Kommunenes delegater til KS Landsting velges på dette møtet. Tidligere har kommunestyret valgt ordføreren som en av representantene til fylkesmøtet.

Hjemmel KS Vedtekter, revidert av Landstinget i februar 2012
K-møte 15.10.2015
Saksnr. 97/15

 

Landbrukets fagråd

Antall

1 medlem: Pål-Arne Oulie (Sp), Gran

1 varamedlem: Trine Lise Olimb (Ap), Jevnaker

Bakgrunnsinformasjon Landbrukets fagråd. Landbrukskontoret for Hadeland ivaretar sekretariatsfunksjonen.
K-møte 29.01.2016
Saksnr. Regionrådets sak 6/16

 

Militær skjønnsnemnd - forslag

Antall

1 medlem: Sven Erik Solstad

1 varamedlem: Aasmund Johnsrud

Bakgrunnsinformasjon Militær skjønnsnemnd tilhører Fylkesmannen i Oppland.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Oppvekstsentre - samarbeidsutvalg (SU)

Antall

Bjoneroa oppvekstsenter:

1 medlem: Øyvind Kvernvold Myhre

1 varamedlem: Terje Aschim

Bakgrunnsinformasjon

Utdrag fra saksframlegget: Kommunestyret vedtok følgende regler i møtet 18.06.2015 sak 65/15, for valg av medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen og kommunikasjon med kommunestyrets SU-medlemmer: 
1. De politisk valgte medlemmene til samarbeidsutvalgene i grunnskolen (SU) skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer. 
2. De politisk valgte SU-medlemmene skal i tillegg til de faste SU-møtene, innkalles til de årlige møtene for skolevurdering, for den skolen de er valgt til. 
3. Innkallinger og referater fra SU-møtene på de ulike skolene, gjøres tilgjengelig for alle via skolenes hjemmesider. 
4. Rektor gjennomgår samarbeidsutvalgenes rolle og skolenes felles satsningsområder, med de valgte medlemmene, jamfør rundskriv av 20.09.2012 med kommunens retningslinjer for samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene.
5. De politisk valgte SU-medlemmene avklarer med SU ved den skolen de er valgt til, hvilke saker det er viktig å gi tilbakemelding om, til kommunestyret. 
6. Ordføreren innkaller de politisk valgte SU-medlemmene og gruppelederne, til et årlig møte der tilbakemeldingene blir gjennomgått. Rektorene og grunnskolesjef inviteres til å delta i dette møtet. 

Kommunestyret skal velge SU-medlemmer til følgende oppvekstsentre og skoler, - en fast representant og en vara:
• Brandbu ungdomsskole 
• Gran ungdomsskole 
• Bjoneroa oppvekstsenter (skole og barnehage) 
• Jaren skole 
• Trintom skole 
• Sanne skole 
• Moen skole

Hjemmel Opplæringslova av 17.01.1998 § 11-1, Barnehage-loven av 17.06.2005
K-møte 19.11.2015 og 10.12.2015
Saksnr. Sak 123/15, 124/15 og 153/15

 

Randsfjordforbundet - generalforsamling

Antalll

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Randsfjordforbundet består av kommunene rundt Randsfjorden - Nordre- og Søndre land, Gran og Jevnaker. Bakgrunnen for dannelsen av forbundet var et ønske om å samordne bruken av fjorden, å utnytte konsesjonen på regulering. Forbundet disponerer også et fond for næringsutvikling, - «Randsfjorden Reguleringsfond».
Hjemmel Vedtekter for Randsfjordforbundet.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Randsfjordforbundet - styre

Antall

2 medlemmer: Anne-Kristin Swärd, Einar Ellefsrud

2 varamedlemmer: Roger Nyhus, Anne Margrethe Knarud

Bakgrunnsinformasjon Randsfjordforbundet består av kommunene rundt Randsfjorden - Nordre- og Søndre land, Gran og Jevnaker. Bakgrunnen for dannelsen av forbundet var et ønske om å samordne bruken av fjorden, å utnytte konsesjonen på regulering. Forbundet disponerer også et fond for næringsutvikling.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Randsfjordmuseene AS - generalforsamling

Antall

1 medlem: ordfører Willy Westhagen

1 varamedlem: varaordfører Kent Arntzen

Bakgrunnsinformasjon Randsfjordmuseene er består av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. Selskapet ble stiftet i 2004. Mer informasjon om Randsfjordmuseene finner du her.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Regionrådet

Antall

3 medlemmer: ordfører Willy Westhagen, Randi Eek Thorsen (Ap), Rune Meier (H)

Varamedlemmer: 

For GBL/Frp: varaordfører Kent Arntzen , Anne Solstad (GBL)

For Ap: Paul Lindseth

For H: Kari-Anne Jønnes, Oskar Sunde

Bakgrunnsinformasjon

Utdrag fra saksframlegget: Ifølge reglementet for Regionrådet for Hadeland, skal det velges tre representanter med vararepresentanter for Gran kommune. Valget skjer etter prinsippet for forholdstall i den enkelte kommune. Ordføreren skal være en av representantene. Reglementet for regionrådet ble vedtatt 28.11.2008, og revidert ved vedtak i møtet i regionrådet 17.06.2011, blant annet som følge av den rollen regionkoordinator har i forhold til de interkommunale samarbeidsordningene og møtevirksomhet i den forbindelse.

Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet:     

 • Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.
 • Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og muligheter for utvikling for de som bor og har virksomhet i regionen.
 • Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.
 • Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for enkeltprosjekter. Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet.
Hjemmel Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008 og revidert 17.06.2011
K-møte 15.10.2015
Saksnr. 96/15

 

Skoler - samarbeidsutvalg (SU)

Antall

Bjoneroa oppvekstsenter: Øyvind K. Myhre med vara Teje Aschim

Brandbu barneskole: Rune Meier med vara Kari-Anne Jønnes  

Brandbu ungdomsskole: Anne Solstad med vara Pål Arne Sangnæs

Grymyr skole: Oskar Sunde med vara Øyvind Kvernvold Myhre

Fredheim skole: Morten Hagen med vara Anne-Kristin Hellmark Swärd

Sanne skole: Pål Tingelstad med vara Kine Nan Lium

Trintom skole: Reidun Helmen med vara Pål Arne Sangnæs

Jaren skole: Inger Lise Stieng med vara Vemund Viken

Moen skole: Wenche Strand med vara Brede Grinder

Gran ungdomsskole: Paul Andre Lindseth med vara Kristin Madsen

Bakgrunnsinformasjon Utdrag fra saksframlegget: Kommunestyremøtet vedtok følgende regler i møtet 18.06.2015 sak 65/15, for valg av medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen og kommunikasjon med kommunestyret SU-medlemmene:
1. De politisk valgte medlemmene til samarbeidsutvalgene i grunnskolen (SU) skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer.
2. De politisk valgte SU-medlemmene skal i tillegg til de faste SU-møtene, innkalles til de årlige møtene for skolevurdering, for den skolen de er valgt til. 
3. Innkallinger og referater fra SU-møtene på de ulike skolene, gjøres tilgjengelig for alle via skolenes hjemmesider.
4. Rektor gjennomgår samarbeidsutvalgenes rolle og skolenes felles satsningsområder, med de valgte medlemmene, jf. rundskriv av 20.09.2012 med kommunens retningslinjer for samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene.
5. De politisk valgte SU-medlemmene avklarer med SU ved den skolen de er valgt til, - hvilke saker det er viktig å gi tilbakemelding på, til kommunestyret.
6. Ordføreren innkaller de politisk valgte SU-medlemmene og gruppelederne, til et årlig møte der tilbakemeldingene blir gjennomgått. Rektorene og grunnskolesjef inviteres til å delta i dette møtet. Kommunestyret skal velge SU-medlemmer til følgende oppvekstsentre og skoler, - en fast representant og en vara:
• Brandbu ungdomsskole
• Gran ungdomsskole
• Bjoneroa oppvekstsenter (skole og barnehage)
• Jaren skole
• Trintom skole
• Sanne skole
• Moen skole
Hjemmel Opplæringslova av 17.01.1998 § 11-1
K-møte 19.11.2015 og 10.12.2015 og
05.04.2018
Saksnr. K-sak 123/15 og 153/15 og 16/18

 

Stiftelsen Steinhuset - styret

Antall

1 medlem: Reidun Helmen

1 varamedlem: Anne Marte Skari

Bakgrunnsinformasjon Stiftelsen Steinhuset har som formål å forvalte og drifte Steinhuset.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Sunne kommuner - kontaktperson

Antall

Kontaktperson: Helge Haukeli

Vara: Pål Tingelstad

Bakgrunnsinformasjon Utdrag fra saksframlegget: Gran kommune har vedtatt å søke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. Formålet med Sunne kommuner er å bidra til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. (Vedtekter Sunne kommuner) Nettverkets fulle navn er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Søknad om medlemskap er en oppfølging av folkehelseforum, som ikke skal videreføres. 
Utdrag fra kriterier for medlemskap i Sunne kommuner: 
 • Tilslutning til prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting. 
 • Medlemskommunen utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontakten ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat mens den politiske sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre og utvalg. 
 • Alle medlemmer skal ha en presentasjon av Sunne kommuner på sine nettsider 
 • Medlemmene forplikter seg til å delta på den årlige nettverkssamlingen med minimum én fra administrasjonen og én politiker. Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes årlig, før 1. juli. I forbindelse med generalforsamling skal det også arrangeres en konferanse. Per i dag er 21 kommuner fem fylkeskommuner medlemmer i nettverket. I Oppland er Oppland fylkeskommune og Gjøvik medlemmer fra før.
K-møte 10.12.2015
Saksnr. 148/15

 

Tosæters minnefond - styret

Antall

2 medlemmer: Hilde Kristin Smerud, Therese Alm

2 varamedlemmer: Monica Rui, Hans Bjørge

Bakgrunnsinformasjon Styret forvalter midlene i minnefondet. Økonomiavdelingen i kommunen er sekretariatet for styret og fører regnskapet for fondet.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Wien og Heiers legat - styret

Antall

2 medlemmer: Hilde Kristin Smerud, Hans Bjørge

2 varamedlemmer: Monica Rui, Anne Margrethe Knarud

Bakgrunnsinformasjon Styret forvalter midlene i legatet. Økonomiavdelingen i kommunen er sekretariatet for styret og fører regnskapet for legatet.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15

 

Årbokutvalget

Antall 2 medlemmer: Ola Aastein Sønsteby, Anne Margrethe Knarud
Bakgrunnsinformasjon Gran og Lunner velger medlemmer til Årbokutvalget. Gran velger 3 medlemmer. Hadeland folkemuseum har sekretariatet for Årbokutvalget.
K-møte 19.11.2015
Saksnr. 125/15