Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptak, krav og kriterier

Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. 

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen.

Det betyr at barn som fyller ett år innen utgangen av november og som søker plass innenfor fristen for hovedopptaket, skal ha rett til barnehageplass i Gran kommune innen utgangen av november gjeldende år. Dersom barnet fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barn uten lovfestet rett vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud.

Søknadsfrist

For å være med i hovedopptaket (for plasser som blir ledige fra august) er søknadsfrist 1.mars, men du kan søke om plass hele året.

Opptakskriterier og prioritet

Lovpålagte kriterier for prioritet

 • Barn med nedsatt funksjonsevne. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

 • Barn som er i en vanskelig livssituasjon på grunn av sykdom og lignende, og /eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog og/eller sosiale medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
 • 5-åringer og barn med utsatt skolestart.
 • Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Krav til dokumentasjon: At det fremkommer i søknaden at barnet har søsken i den barnehage det søkes i.

Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles.Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider.

Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må dokumentasjon som kreves sendes til Gran kommune innen 1. mars.

Krav til søker

 • Du kan søke om barnehageplass i kommunale barnehager i Gran uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bostedsadresse i Gran ved oppstartdato. Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket.
 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med Gran kommune, barnehageadministrasjonen om du venter på å få personnummer.

I hovedopptaket:

 • Barn må være fylt ett år innen utgangen av november
 • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august
 • Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september
 • Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober
 • Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november
 • Foresatte må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars

Tildelt barnehageplass beholdes fram til 15. august det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i Gran kommune (gjelder kommunale barnehager).

Vedtekter

Vedtekter for Gran kommunes barnehager

Vedtekter for de private barnehagene finnes på barnehagenes egne sider

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no

Britt Inger Lien
Konsulent Barnehage
britt.inger.lien@gran.kommune.no
Tlf: 905 97 608

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00