Det har i høst pågått forhandlinger med to entreprenører som har levert inn tilbud på byggeprosjektet. Dessverre har det ikke vært mulig å få redusert prosjektet slik at man kom innenfor opprinnelige budsjettrammer. Vi har gjort en grundig jobb med forhandlinger der vi har vurdert alle elementer ved prosjektet. Det er ikke avdekket noen forhold som tilsier at et tilsvarende prosjekt ville vært rimeligere med en annen lokalisering.

Viktig for framtidas helsetilbud

Gran kommune ønsker å bygge et helse- og omsorgssenter med 65 sykehjemsplasser og 54 omsorgsboliger. Dette skal erstatte eksisterende sykehjemsplasser på Skjervum og deler av Marka, og gi oss et nytt trinn i «omsorgstrappa» med omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Dette er viktig for å kunne gi et godt tilbud til eldre og pleietrengende i årene som kommer.

Husbanken gir betydelige tilskudd til utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Netto lån som må finansieres av Gran kommune er på 232,6 millioner kroner.  

Lang forhistorie

I Gran kommune har vi arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter siden 2009. Først med planer om nye sykehjemsplasser og ombygging av eksisterende bygningsmasse til omsorgsboliger. Det ble første gang satt av midler til nytt sykehjem og omsorgsboliger i økonomiplanen i 2012. Det ble i 2013–14 utarbeidet et prosjekt med nytt sykehjem sør i Gran med 80 sykehjemsplasser kalkulert til en pris på 363 millioner kroner. Dette ble skrinlagt i 2014.

Fra 2016 arbeidet vi med et prosjekt på Skjervum, og vurderinger av alternativer for tomtevalg - som endte med et vedtak om valg av Sagatangen som tomt i juni 2017.

Vi arbeidet videre med en arkitektkonkurranse for et prosjekt «Lev vel» med 125 plasser, som ble kalkulert til 704 millioner kroner. Prosjektet ble stoppet i desember 2017, på grunn av for høy kostnad. Deretter har vi i Gran kommune arbeidet med det prosjektet som nå har vært ute på anbud. 

Gamle sykehjem og flere eldre

Store deler av dagens sykehjem tilfredsstiller ikke en moderne standard. Det vil bli flere eldre i Gran og kommunen trenger å bygge moderne sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å kunne gi gode tjenester i framtida.

Rådmannen mener derfor at Gran kommune nå må gjennomføre dette prosjektet, selv om kostnaden er høyere enn vi hadde håpet. Det er liten grunn til å tro at kostnaden til Gran kommune vil bli lavere hvis vi skal stoppe dette prosjektet og gå i gang på ny.