Det er lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningene til frivillige lag og foreninger. Formålet med ordningene er å dempe negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Hva kan dere få kompensasjon for?

Det har kommet en endring i forskriften for strømstøtte. For perioden september til desember 2023 kan lag og foreninger få dekket 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime. 

Selv om søknadsfristen 28. februar gjelder både for 3. og 4. kvartal, er det bare strømområde NO2 (Kristiansand) som kan søke om støtte for 3. kvartal, siden det var det eneste området med høye nok strømpriser til å motta støtte.

NB! I vår region kan dere altså kun søke for 4. kvartal, det vil si månedene oktober, november og desember.

Hvem kan søke?

Søker må ha et organisasjonsnummer. 

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. 
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse. 
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten.

Slik søker du

Du søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet og du finner søknadsskjema på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.