Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TT-kort

Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT–ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.

Hvem kan få TT-kort?

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og  forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen, og som fastsetter reglene for tildeling.

Kommunen får tildelt et gitt antall hjemler, og det er en gitt sum til fordeling på hjemlene per år. Det betyr at kommunen må behandle søknadene svært nøye, og prioritere tildeling av TT-kort strengt etter de reglene som gjelder.

Det er derfor viktig at du som søker setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder for tildeling av TT-kort. Du finner kriteriene her:

Reglement for Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland

TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, butikken eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  3 uker fra du mottok det.
 • Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 84 00