Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Gjennom et spleiselag mellom landbruks-, natur- og kulturminnemyndighetene avsettes det årlig midler som skal brukes til å ta vare på disse utvalgte områdene. 

Det er utarbeidet en forvaltningsplan for området Granavollen – Tingelstad – Røykenvik. Planen avgrenser området, oppsummerer verdiene, har målformuleringer for området og skisserer tiltak. Forvaltningsplanen vil ligge til grunn for hvordan de årlige øremerkede midlene til området skal brukes.

Har du et prosjekt som er viktig for kulturlandskapet bør du sjekke om du kan søke tilskudd. Se under hva du kan søke tilskudd til. Søknadsfristen er i år utsatt til 15. september.

Formål

Formålet med tilskudd til tiltak i "Utvalgte kulturlandskap" er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Hvem kan søke?

Privatpersoner eller foretak kan søke om tilskudd.

Tiltaket det søkes støtte til må ligge innenfor området Utvalgt kulturlandskap Granavollen – Tingelstad – Røykenvik, i Gran kommune.

Dersom søker ikke selv er grunneier der tiltaket skal gjennomføres, må det foreligge skriftlig tillatelse for gjennomføring fra eier og eventuelle rettighetshavere.

Hvordan søke?

Du søker tilskudd elektronisk gjennom ID-porten/Altinn.
På grunn av mindre pågang av søknader så langt i år, utvider vi søknadsfristen til 15. september.

Her finner du søknadsskjema!

Hva kan det innvilges tilskudd til?

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet for tilskuddsordningen og forvaltningsplanen for området. Aktuelle tiltak som prioriteres i startfasen av arbeidet med UKL:

Skjøtsels- og vedlikeholdstiltak:

  • Inngjerding og rydding av beitearealer
  • Vedlikehold/opprusting og skilting av gutuer/veger og rasteplasser/utsiktspunkter
  • Tilrettelegging/skjøtsel av kulturminner for allmenheten
  • Åpne og skjøtte arealer ved tjern
  • Opprensking av små dammer på måter som tar hensyn til artsmangfoldet
  • Skjøtsel av verdifulle kantsoner for plante- og dyreliv
  • Istandsetting av bygninger som ikke er i aktiv bruk og er utsatt for forfall
  • Skilting/ informasjonstavler/informasjonsmateriell
  • Natur-/kulturstier

Her finner du lokale retningslinjer for 2022. Retningslinjene er utarbeidet av den lokale arbeidsgruppa for området.

Mer informasjon

Ordningen «Tilskudd til utvalgt kulturlandskap i jordbruket» forvaltes av Gran kommune.

Forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket og mer finner du her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjersti Andresen på landbrukskontoret 46 92 43 44.