Hopp til hovedinnholdet på siden

Vassdrag og kantsoner

Kantsonen mot vassdrag har mange viktige funksjoner. Den hindrer utrasing fra elvekanten, gir skygge og næring til fisk og yngel, suger opp næringsstoffer som ellers ville rent ut i vannet og er ferdselskorridorer for vilt.

Vannressursloven sier derfor at alle vann og vassdrag skal ha en kantsone som er bred og variert nok, til å ivareta alle disse funksjonene. Dette er grunneiers ansvar å sørge for. 

Kantsonens funksjoner

 • Kantvegetasjonen reduserer faren for utrasing og erosjon. I tillegg fanger den opp næringsstoffer og plantevernmidler. 
 • Kantsoner langs vassdrag er viktige leveområder for mange dyre- og plantearter. Den tette vegetasjonen gir blant annet hekkeplasser og skjul for fugler, et nødvendig grunnlag for insektproduksjon og dermed mat til fiskeyngel og diverse næringsdyr for større fisk.
 • Trær og busker skaper skjul for fisk. Skygge er viktig for vanntemperaturen. For eksempel ørret kan dø på grunn av høy vanntemperatur, og skygge vil også begrense algevekst.
 • Kantsoner er viktig næringskilde for insekter, fisk og krepsdyr.
 • Sammenhengende kantsoner er naturlige vandrings- og spredningskorridorer for mange arter.
 • Kantvegetasjon skaper variasjon og kan være med på å prege landskapet positivt. 

Hvordan skjøtte en kantsone mot vassdrag?

Vi skal ta vare på naturlige vegetasjonsbelter langs alle vassdrag, men det kan være nødvendig å drive skjøtsel i en kantsone. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle for å sikre en god og riktig skjøtsel av kantvegetasjon, for å hindre at den skaper problemer eller øker faren for forurensing.

Det skal være mulig å drive vedhogst i en kantsone, men det finnes en mellomting mellom ingen skjøtsel og snauhogst. 

Følgende hovedregler kan være greie å forholde seg til:

 • Hogst/tynning skal ikke være mer omfattende enn at vegetasjonsbeltet fortsatt fremstår som en skjerm.
 • Hogst/tynning skal ikke endre sammensetning av plantearter på stedet.
 • Det skal fortsatt være en komplett kantsone, bestående av trær, busker og urter/gras etter hogst/tynning
 • Ta gjerne ut gamle trær nærmest vannkanten for å unngå rotvelt som kan forårsake oppstuving og erosjon. 
 • Fjern gjerne nedraste trær, kvist og avfall som kan føre til oppdemming.

Kantsoner og kantsoneskjøtsel - en brosjyre med veiledning til hvordan skjøtte kantsone og mer informasjon

Landbrukskontoret for Hadeland

postmottak@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00